Utradisjonelt og viktig om smittevern

Artikkel

Som en delpublikasjon i en større serie som omfatter problemområder innen behandling av intensivpasienter, er det nylig utgitt en liten bok om et stort og viktig emne. Sentrale fagpersoner har her gitt sine bidrag i sju korte, men faglig kompakte kapitler.

Dette er ingen tradisjonell lærebok innen smittevern, og viktige områder som håndhygiene, isolering, etc. er ikke berørt. Boken konsentrerer seg utelukkende om farer ukritisk bruk og overforbruk av antibiotika representerer i forhold til etablering, seleksjon og spredning av resistente mikrober. Selv om ethvert antibiotikum synes å ha sitt eget kritiske nivå før opptreden av resistens, er det velkjent at bredspektrede medikamenter med stor påvirkning av normalfloraen er mer resistensdrivende enn andre.

I boken gis flere eksempler på hvilke problemer som kan inntreffe under slik antibiotikabehandling eller profylakse, og ikke uventet vil det som regel være ønskelig med et målrettet valg av antibiotikum med smalt antibakterielt spekter, basert på klinisk indikasjon og kunnskap om lokale resistensforhold. Boken gir også en grei innføring i sentrale mekanismer for dannelsen og etableringen av antibiotikaresistens, viser nytten av å ha en bevisst antibiotikastrategi på avdelingen, diskuterer muligheten for å påvirke resistensutvikling ved systematisk vekselbruk av antibiotika (”antibiotic rotation”) samt gir en rekke referanser til sentrale studier av både eldre og nyere dato.

En ulempe ved boken kan være at man ikke får konkrete forslag til egne løsninger. Fordelen er imidlertid at faktaopplysningene gir bred forståelse av resistensproblematikkens årsak, betydning og omfang. Boken kan således være en pådriver og støtte ved revisjon av egen antibiotikapolitikk.

Målgruppen for boken er alt helsepersonell som er (eller burde være) opptatt av smittevern. Selv om boken fokuserer spesielt på intensivenheter, som er ansett å være arnesteder for antibiotikaresistens, er tankegangen og prinsippene allmenngyldige og ikke utelukkende knyttet til slike enheter. Både leger og sykepleiere med interesse for infeksjonsforebygging vil her finne god støtte og hjelp til videre arbeid. Boken vil også være svært nyttig i undervisning av studenter, og som støtte ved informasjon til sykehuseiere vedrørende behov for å innføre ulike smitteforebyggende tiltak.

Trond Jacobsen

Avdeling for mikrobiologi

Seksjon for sykehushygiene

St. Olavs hospital

Trondheim

Anbefalte artikler