Utfordringer og muligheter i eldre år

Artikkel

Det var med forventning jeg tok fatt på boken Eldreårenes psykologi . Et relevant fagområde for alle som arbeider med eldre i helsevesenet, og for alle som selv er kommet til et punkt i livet hvor aldringens utfordringer begynner å få aktualitet. I faglig sammenheng har jeg savnet en oppdatert lærebok på området.

Boken inneholder artikler av en rekke forfattere, felles for disse er at de er spesialister i sine fagfelt med vitenskapelig og/eller klinisk bakgrunn. Redaktører er Gudbrand Fossan, tidligere professor i nevrologi og geriatri, og Kjell Raaheim, tidligere professor i kognitiv psykologi.

I forordet skriver de at målsettingen er å lage en lærebok om menneskets opplevelser og atferd etter 60 år, som gir forskningsbaserte kunnskaper både om normal alderdom og om sykelighet.

Det er et bredt emneregister som tas opp: Nyere forskning om psykologisk utvikling i eldre år har spennende innfallsvinkler og viser utviklingsmuligheter også i denne fasen av livet. Psykologisk behandling av eldre omtales, mye taler for at eldre kan nyttiggjøre seg dette like bra som yngre. Som gruppe er de underprioritert til et behandlingstilbud som kan bedre livssituasjonen i eldre år. Mentale sykdommer som demens og depresjon er grundig omtalt. Andre temaer er seksualitet i eldre alder, søvnforstyrrelser, etc. Bokens siste del retter søkelys mot aldersbetingede endringer i livsforhold; pensjonering, parforhold og livsopplevelse i eldre år.

Forfatterne formidler mye spennende, viktig og velfundert kunnskap, med basis i aktuelle forskningsdata. Stort sett er de enkelte kapitler både lettleste og velskrevet. Likevel savner jeg en strammere regi fra redaktørene, noe som kunne gitt boken bedre struktur i forhold til det titelen gir forventning om. En del av stoffet hører hjemme i en regulær medisinsk lærebok, og boken kunne gitt mer rom for stoff fra psykologisk fagområde. Det er unødvendig overlapping av stoff i to kapitler om demenstilstander. Skjønnhetsfeil med tabeller uten tabelltekst forekommer.

Bokens målgruppe er studenter i helse- og sosialfag, medisin og psykologi. Den sikter også mot fagpersonell i helsesektoren generelt, og til eldre mennesker i befolkningen. Det preger boken at målgruppen er så bred, jeg er usikker på i hvilken grad den treffer blink for de respektive grupper. Forsideillustrasjonen er et bilde med fine enkeltelementer, men ideen og gjennomføringen av bildets intensjon blir utydelig og ikke helt vellykket. Dette er også mitt hovedinntrykk av boken, selv om den som nevnt inneholder mye interessant stoff.

Ildri Kjølseth

Geriatrisk avdeling

Ullevål universitetssykehus

Anbefalte artikler