Nordisk lærebok i rehabilitering

Artikkel

Rehabiliteringsmedicin utkom første gang i 1988. At boken i 2001 ble utgitt i fjerde omarbeidede opplag, viser at det er behov og interesse i Skandinavia for en bok innen dette fagområdet.

Som i tidligere utgaver har en rekke kjente personer innen rehabiliteringsfaget deltatt som medforfattere. Denne gangen har over et 80-tall personer bidratt. Fordelen med et stort antall forfattere er at man sikrer faglig oppdatering og spisskompetanse innen de forskjellige områdene som læreboken tar opp. Ulempen kan imidlertid være at kvaliteten på kapitlene kan bli noe ujevn, og kapitlene overlapper hverandre. Dette er noe man også kan registrere som en viss svakhet i deler av boken.

Rehabiliteringsmedicin er delt inn i to hoveddeler. Den første delen omhandler allmenne behandlingsprinsipper. Over 25 kapitler belyses en rekke grunnleggende områder for forståelsen av rehabiliteringsmedisin. Som eksempel kan nevnes temaer om fysisk trening, ergonomi og biomekanikk, smerte og smertebehandling.

Bokens annen hoveddel omhandler rehabilitering av spesifikke sykdommer og skader. Sykdomstilstander som ofte fører til langvarig funksjonsnedsettelse har fått plass. Tallmessig store pasientgrupper med kroniske ryggsmerter, nakke- og skuldersmerter har fått relativt bred omtale.

Innen den spesialiserte rehabilitering er ryggmargsskader viet stor plass, med flere underkapitler om blant annet nevrogene blæreforstyrrelser og trykksår. Rehabilitering ved multippel sklerose, Parkinsons sykdom, epilepsi, iskemisk hjertesykdom og revmatisk sykdom er eksempler på sykdomstilstander som er omtalt i egne kapitler.

Denne boken har sin klare plass som et hovedverk innen skandinavisk rehabiliteringslitteratur. Her finnes mye relevant og oppdatert kunnskap, nyttig for alle som har interesse for rehabilitering. På enkelte områder har imidlertid boken sine svakere sider. Det er relativt sparsomt med illustrasjoner. En del av disse kan virke litt ”gammelmodige” og av ikke helt god kvalitet.

Leger under spesialisering innen rehabiliteringsmedisin er en del av målgruppen. Med unntak av noen få kapitler er imidlertid ikke boken omfattende nok for å dekke opplæringsbehovet til en utdanningskandidat. Som en innføring til fagområdet er den likevel tilfredsstillende.

I en slik omfattende lærebok kunne med fordel enkelte områder fått bredere og grundigere omtale, særlig innen viktige områder av spesialisert rehabilitering, slik som hodeskader og slagrehabilitering. Savnes gjør også en mer omtale om nevropsykologiske aspekter ved slike tilstander.

Av forordet går det frem at forfatterne ønsker seg et bredere publikum enn kun spesialister innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Slik boken nå fremstår vil den kunne være til nytte og glede for de fleste leger og annet helsepersonell som er opptatt av og har interesse for rehabilitering av ulike sykdomstilstander.

Jan Erik Ødegård

Friskvernklinikken

Asker

Anbefalte artikler