Les mer om ...

Artikkel

Frihet fra røyk

Med forbud mot tobakksreklame må tobakksindustrien finne nye metoder og nye allierte for å fremme markedsføringen av sitt dødbringende produkt. Andre forsøker å få skoleungdom til å la være å røyke. Hvem lykkes best?

Røyking er assosiert med økt risiko for ekstrauterin graviditet, viser ny studie.

Tiedemanns nyttige idioter

VÆR røykFRI – evaluering av et tiltak for røykfrie skoler

VÆR røykFRI – fra forsøk til nasjonal implementering

Røyking er assosiert med økt risiko for ekstrauterine svangerskap

Epikrisen

I epikrisen oppsummeres sykehusets eller spesialistens vurdering av pasientens tilstand og behandling. Ved nevrokirurgisk avdeling i Tromsø har man i flere år alltid sendt kopi av epikrisen til pasienten. Erfaringene er gode. Kan en slik praksis føre til at epikrisens form og innhold endres?

Epikrisen i et utvidet brukerperspektiv

Bør pasientene automatisk få kopi av sin epikrise?

For få pasienter?

En analyse av pasienttilgang og pasientbehandling ved et regionsykehus viser økning i antall innleggelser (5,7 %) og konsultasjoner (15 %) fra 1996 til 2000 til tross for en reduksjon i antall nyhenviste pasienter. Resultatene må tolkes med forsiktighet, men gir grunnlag for å spå en fremtidig konkurranse om pasienter.

Fra ventelister til pasientknapphet?

Pasienttilgang og pasientbehandling ved et regionsykehus

Intensiv kjemoterapi

Evaluering av et intensivt cytostatikaregime (BFM-regimet) ved visse former for lymfom viser oppmuntrende resultater.

Intensiv kjemoterapi ved Burkitts lymfom og aggressivt non-Hodgkins lymfom

Etiske utfordringer

Den potensielle muligheten for å transplantere organer fra genmodifiserte griser til pasienter med langtkommen organsvikt reiser mange etiske problemstillinger.

I klinisk praksis, særlig i livets siste fase, må legen foreta vanskelige avveininger som krever evne til refleksjon, dialog og empati.

Etiske vurderinger ved xenotransplantasjon

Dialog og refleksjon omkring de vanskeligste spørsmålene i helsetjenesten

Fra Oslo S til Rikshospitalet?

Regjeringen vil flytte store deler av rusomsorgen fra sosialtjenesten til helsetjenesten og kaller reformen den neste store helsereformen. Hva innebærer egentlig en slik reform for rusmisbrukere – blant dem de narkomane ved Oslo S?

Det er strenge regler for legers rolle i legemiddelassistert rehabilitering av rusmisbrukere.

Legemiddelassistert rehabilitering til rusmisbrukere ut fra en rettslig synsvinkel

Rusreformen – ansvar uten innhold

Betimelig opprydding, men blir forholdene bedre?

Anbefalte artikler