Stinn brakke i Bergen

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Turnustjenesten er et hett tema – fornøyde arrangører og deltakere etter Nmf-møtet: Inga Strand, Sigrun Solberg, Hans Jakob Westbye, Carl Erik Alm, Gry Nyland Eriksen, og Hans Kristian Bakke. Foto E.J. Andersen

I 2002 utdannes 490 leger i Norge og 262 i utlandet, til sammen 752. I 2003 kommer det noen flere fra utlandet, slik at samlet tall blir 775. I 2004 kommer de første kullene på 590 norske leger og 200 fra utlandet, til sammen 790 leger.

– Disse legene skal ha turnusplass, og allerede i dag er det for få turnusplasser, sa presidenten.

Turnus – en del av utdanningen

En spørreundersøkelse i 1999 om potensielle turnusårsverk viser at det er mulig å få 642 årsverk i sykehus og 352 årsverk i kommunehelsetjenesten. Forutsetningen for dette er full kompensasjon av alle utgifter og oppfylling av kravene i målbeskrivelsen.

– Kapasitetsproblemene knyttet til turnustjenesten kan løses på flere måter. Flerdelt turnustjeneste er en mulighet, men erfaringene med dette er så langt i hvert fall ikke bare gode, sa Bakke.

En annen løsning kan være å foreta en prioritering av turnusleger avhengig av studiested.

– Det er ikke uten videre klart at man kan opprettholde målsettingen om at norsk ungdom som studerer medisin i utlandet, enten i norske programmer eller støttet av staten gjennom gebyrstipendier, skal stilles likt med dem som studerer i Norge, understreket han.

Presidenten karakteriserte den nye turnusforskriften som ikke tilfredsstillende. Legeforeningen mener at alle studenter må ha rett til turnusplass og at turnustjenesten bør defineres som en del av utdanningen. Han trakk også frem at seks måneders ventetid må fylles med faglig innhold, og han reiste også spørsmål om hvordan den økonomiske siden vil bli ivaretatt.

– Det bør ikke utdannes flere leger enn det er kapasitet til å gi utdanning, turnustjeneste og spesialistutdanning, av høy kvalitet. Kostnadene ved å utdanne for mange leger er myndighetenes ansvar og problem, sa han.

Han etterlyste også evaluering av turnustjenesten fra myndighetenes side. Legeforeningen har tilbudt seg å gjennomføre et opplegg, lik det vi har for spesialistkandidatene. – Responsen fra myndighetenes side har vært dårlig, sa Bakke.

Grå turnusplasser

– Det oppleves som et problem at det etableres såkalte onkelplasser. Dette innebærer at der hvor det skal være åtte turnusleger, blir det ni, med de konsekvenser det får for læringsmulighetene, påpekte en student.

Studentene tok også opp at det oppleves som et problem at studenter fra Tyskland under deres praksisår, ofte blir prioritert fremfor andre medisinstudenter. Andre bad om at Legeforeningen arbeidet sterkt for at antall turnusplasser ble økt og at man samtidig holder kravene til kvalitet høyt.

Anbefalte artikler