Legeforeningen advarer mot nytt sykehus på Øya

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Det understreker Legeforeningen i høringsuttalelsen til Dragvoll-utredningen, og advarer samtidig mot at et sykehus bygges på Øya etter utviklingsplanens beskrevne sentermodell. Da vil en utbygging på Dragvoll heller foretrekkes. Konsekvensene av en ev. modifisert utbygging og driftsmodell for byggefase to på Øya må vurderes nærmere, kun da har man et reelt sammenlikningsgrunnlag til Dragvoll-alternativet.

Legeforeningens sentralstyre behandlet saken i sentralstyremøte 15. januar i år. I høringsuttalelsen til Helsedepartementet gis det en del generelle vurderinger om planprosessen, arealbehov, lokalsykehusfunksjonen og fleksibilitet.

Planprosessen

Legeforeningen vurderer det som svært beklagelig at planprosessen for Helsebygg Midt-Norge (før: RIT2000) til nå har vært så dårlig. De faglige innvendinger som er kommet frem er ikke fanget opp. Dersom planleggingen hadde vært tilfredsstillende, ville vi kunne ha unngått de forsinkelser som er påført hele sykehusutbyggingen, og delvis også den uverdige og personfokuserte politiske dragkamp som har pågått. Det overordnede mål må likevel ikke glemmes, nemlig at det snarest trengs et nytt sykehus i Trondheim for å ivareta behovene til pasientene i Midt-Norge.

Arealbehov

Dersom problemstillingen ender opp med et valg mellom konseptet på Øya slik det er utformet i dag og et modifisert alternativ på Dragvoll, vil Legeforeningen måtte gå inn for Dragvoll-alternativet. En utbygging på Dragvoll vil langt bedre kunne ivareta faglige og plassmessige behov enn på Øya. Mulighetene for å bygge (og ev. bygge om) for å få hensiktsmessige driftsløsninger og best mulig pasientlogistikk og samtidig billigere drift, vil også være bedre ivaretatt ved Dragvoll-alternativet. Dette standpunkt tas til tross for de ulemper det samtidig vil måtte innebære for universitetet.

Lokalsykehusfunksjonen

Heller ikke synes det for Legeforeningen at det planlagte sykehus på Øya i stor nok grad har ivaretatt hensynet til lokalsykehusfunksjonen. Den utgjør ca. 70 % av dagens aktivitet. Sentermodellen er svært lite egnet til å ivareta disse funksjonene. Dette gjelder spesielt multitraumatiserte og eldre multimorbide pasienter som er kvalifisert til mer enn ett senter. Det gjelder også akuttfunksjonene og aktiviteten på ubekvem arbeidstid der sentermodellen blir mer personell- og arbeidskrevende. Fleksibilitet med hensyn til pasientinntak og svingninger i antall øyeblikkelig hjelp-pasienter blir også vanskeligere med fastlåste, atskilte bygg som alle har «sin del» av lokalsykehuspasientene med uavklarte problemstillinger ved innleggelse.

Fleksibilitet

En utbygging på Øya vil etter Legeforeningens syn kun være aktuelt dersom det med absolutt sikkerhet kan garanteres at området tilfredsstiller de areal og kapasitetsbehov som måtte kunne forventes gjennom fremtidige utvidelser. Det verste som kan skje, er at et nytt sykehus på Øya i utgangspunktet skulle bli for lite og at utvidelsesmulighetene er begrensede. Det samme vil være tilfelle hvis kostnadene ved en eventuell fremtidig utvidelse på Øya skulle bli vesentlig høyere enn på Dragvoll.

Les høringsuttalelsen på www.legeforeningen.no

Anbefalte artikler