Hvem er primærlegens talsmann overfor spesialisthelsetjenesten?

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Daniel Haga

Det sa Daniel Haga, styremedlem i Helse Nord på konferansen. Han slo fast at pasienter forventer at samarbeidet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten går glatt i tilfeller hvor behandlings- og omsorgsoppgavene krever deltakelse fra begge nivåer.

Belastning

Haga mener at det må bli større oppmerksomhet mot brukernes oppfatning av hva som er kvalitet. – Vi må ikke glemme at også brukerne tar belastningen ved selve behandlingen. Det er av og til stor forskjell på hva leger og pasienter mener er kvalitet, sa han, og brukte et eksempel fra sin hverdag i Alta. – Ved Alta helsesenter gis cytostatika-behandling i stedet for å sende pasientene til Tromsø. Legene følger en «kokebok» de får fra den enkelte pasients spesialist. Pasientene får samme behandling som i sykehuset, men slipper den enorme belastningen det er å sitte på en flyplass i flere timer etter en krevende behandling.

– Denne typen samhandling med å gi behandling på hjemstedet er en stor forbedring for pasientene. Det skal vi i styrene i helseforetakene være søkende etter. De som sitter i styrene, har nå en unik mulighet til å fremme fagligheten også i primærhelsetjenesten, sa han.

Grip sjansen

Daniel Haga mente at ikke bare spesialister og primærleger må samarbeide bedre: – Legene i primærhelsetjenesten må samarbeide bedre seg imellom. Dessuten må primærlegene engasjere seg i hva som skjer i sykehusene. Primærhelsetjenesten må delta i samarbeidsmøter, kreve sin plass og delta i fagråd.

Særlig trakk han frem at primærhelsetjenesten må bli mer aktiv i organiseringen av offentlige kommunale oppgaver overfor eldre. Han mente at den medisinsk-faglige tjenesten ved sykehjemmene bør styrkes og at primærleger bør løse oppgavene sammen med spesialisthelsetjenesten i for eksempel sykestuer og kreftbehandling.

Anbefalte artikler