Dupuytrens sykdom i Norge

Otto A. Mikkelsen Om forfatteren
Artikkel

I mangel av et dekkende norsk navn brukes ofte betegnelsen krokfinger eller fingerkrøking. Sykdommen fikk sitt medisinske navn omkring 1830, da den franske kirurg G. Dupuytren (1777 – 1835) beskrev sykdommen og begynte å operere den. Utbredelsen av sykdommen er lite kartlagt, og var heller ikke studert i Norge da denne studien ble planlagt. Feltundersøkelsen ble gjort i tilslutning til en skjermbildekontroll i Haugesund av befolkningen som var 16 år eller eldre. Hendene ble undersøkt på 16 950 personer over 16 år. En rekke epidemiologiske data ble registrert: aldersfordelt prevalens hos begge kjønn, startalder, lokalisasjon, sykdomsgrad, spontant forløp, arvelighet og operasjonsfrekvens.

Sykdommen ble påvist hos 9 % av menn og 3 % av kvinner. Ratio menn : kvinner var 8,4 ved 40 – 45 års alder, og avtok til 1,2 ved 70 års alder. Prevalensen økte sterkt hos menn fra 40 års alder til maksimum 36,8 % ved 70 år (kvinner fra 50 år til maksimum 25 % ved slutten av 80-årene). Deretter avtok prevalensen hos begge kjønn. Den eiendommelige nedgangen i eldre år initierte en oppfølging av en representativ gruppe menn for å studere mulige årsaker.

Årsaken viste seg å være økt dødelighet. Denne var mest uttalt hos menn som fikk sykdommen før 60 års alder. Hyppigst dødsårsak var arteriosklerotisk sykdom, særlig kardiovaskulære sykdommer. Dupuytrens sykdom rammet oftest de to ulnare fingrer, og disse hadde også størst krøkingsgrad.

Sykdommen forekom innen alle yrkesgrupper, men var hyppigst hos personer med tungt manuelt arbeid. Tidligere håndskader var også hyppigere hos menn med sykdommen enn i den øvrige befolkningen. Ofte foreligger en arvelig disposisjon.

Den påviste økte dødelighet ved Dupuytrens sykdom er tidligere ikke beskrevet. Ratio menn : kvinner er i litteraturen angitt å variere fra 2 : 1 til 10 : 1. Denne undersøkelsen viser at ratio menn : kvinner er sterkt aldersavhengig, hvilket langt på vei forklarer de divergerende funn i mange andre rapporter. Ellers bekrefter funnene mange av de tidligere påviste dataene for Dupuytrens sykdom, bl.a. høy prevalens i en skandinavisk populasjon.

  • Avhandlingens tittel

  • Dupuytren’s disease in a Norwegian population

  • Utgår fra

  • Haugesund Revmatismesykehus

  • og

  • Kirurgisk institutt

  • Haukeland Sykehus

  • Disputas 1.2. 2002

  • Universitetet i Bergen

Anbefalte artikler