Tverrfaglig om revmatologisk sykepleie

Artikkel

Denne læreboken retter seg i hovedsak mot sykepleierstudenter og sykepleiere i praksis og videreutdanning. I tillegg ønsker redaktøren at boken skal fungere som en oppslagsbok også for andre som arbeider med pasienter med revmatiske sykdommer. Boken er delt inn tre deler: sykdoms- og medikamentlære, sykepleierens ansvarsområde og tverrfaglig samarbeid.

Den første delen, som også omtaler revmakirurgi og ernæring, gir en enkel, men presis omtale av de vanligste revmatologiske sykdommer, utredning og medikamentell behandling. Det er satt opp et oversiktlige skjema for kontrollopplegg (hyppighet og aktuelle blodprøver) ved siden av korte omtaler av de vanligste bivirkningene ved bruk av sykdomsmodifiserende medikamenter. Denne oversikten vil utvilsomt være til nytte i det kliniske arbeidet i sykehusavdelinger og poliklinikker. I avsnittet om ernæring presenteres nyere forskningsresultater om hvordan diett og faste kan påvirke betennelsesprosesser. Her er det også praktiske råd og forslag til enkle tiltak for å sikre det daglige behov av næringsstoffer for pasienter med aktiv revmatisk sykdom. Avsnittet om sykepleierens ansvarsområde omfatter alt fra alternativ behandling, terapeutisk berøring, lokalbehandling av psoriasis, sykepleiefilosofi og strategier for fagutvikling. I tredje del redegjør fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom for hva deres fagområder kan bidra med i behandlingen av pasienter med revmatiske sykdommer gjennom et tverrfaglig samarbeid.

Det er generelt sparsomt med fagbøker på norsk innen faget revmatologi. Ethvert initiativ som tas for å bedre på dette, er derfor svært prisverdig. Dessverre er jeg noe i tvil om redaktøren har lykkes helt med sin intensjon: som lærebok er den ikke grundig nok, og som oppslagbok er den for usystematisk. Redaktøren burde ha lagt vekt på en strammere redigering slik at de ulike bidragsyterne ikke gjentok hverandre, at språket ble mer presist og at litteraturreferansene ble brukt til å underbygge de mange påstander som fremsettes.

Geirmund Myklebust

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Tromsø

Anbefalte artikler