Oppdatert barnenevrologi

Artikkel

Boken er resultat av et møte med flere internasjonalt kjente eksperter fra Italia, Frankrike, og USA. De var invitert av en italiensk veldedig organisasjon med hovedmål bl.a. å spre kunnskap om barnenevrologiske emner. Kapitlene er av vekslende kvalitet, men er for det meste velskrevet og oppdatert. De viktigste kapitlene beskriver anatomien og nevrofysiologien av det limbiske system, som er betydelig mer enn bare temporallappen. Man får åpnet en ny dimensjon i sin kunnskap med kapitlene om semiologien (beskrivelsen av epileptiske anfall) og dens sammenheng med de anatomiske (og ev. operable) strukturer innenfor det limbiske systemet. Mange barn med refraktær (tidligere intraktabel) epilepsi med start i det limbiske system kan nemlig være kandidater for epilepsikirurgi. En tidlig utredning med henblikk på operasjon kan forhindre forverring av barnets kognitive funksjon og en mulig negativ påvirkning som følge av epileptiske anfall eller medikamentelle bivirkninger. I den preoperative utredningen nevnes utstrakt bruk av intrakraniale dybdeelektroder. Dette er noe uvanlig på våre breddegrader i dag. Det skyldes muligens nevrofysiologisk tradisjon og at forfattere anvender pasientmateriale med minst fem års postoperativ oppfølging (og meget godt resultat). I dag benytter vi matematiske EEG-modeller, iktal/interiktal SPECT, PET, MEG for lokalisering av anfallsstart og ikke minst MR etter epilepsiprotokoll.

For øvrig tas det opp til diskusjon om langvarige feberkramper forårsaker hippocampussklerose eller omvendt og om begge er sekveler av en tidligere skade. Dessverre nevnes autisme bare i en bisetning. Jeg savner et kapittel om autisme og det limbiske system. Det er nemlig påfallende økt forekomst av autisme ved temporallappsepilepsi.

Jeg anbefaler denne boken til dem som ønsker å utvide sin kunnskap om alle de forskjellige epileptiske fenomener og hvilke hjernestrukturer som er involvert i epileptiske anfall. Epilepsi er avgjort mer enn krampeanfall og absenser.

Frans Brockmeier

Spesialsykehuset for epilepsi

Sandvika

Anbefalte artikler