Liten, innsiktsfull og inspirerende

Artikkel

Margareth Bondevik, som er sykepleier med erfaring fra geriatrisk sykepleie, tok doktorgraden i 1997 (hun var da selv 67 år gammel) på en avhandling om livet til de eldste gamle slik de selv opplever det. Hun intervjuet 221 personer mellom 80 og 105 år. Den kvantitative delen av undersøkelsen utgjør doktorgradsarbeidet, undersøkelsen omfattet også en kvalitativ del som hun har bearbeidet senere. Resultatet av dette arbeidet sammen med en tidligere kvalitativ studie forfatteren gjorde om eldres opplevelse av identitet i en langtidsinstitusjon, danner grunnlaget for boken.

Boken handler om aldringsprosessen, med vekt på psykososiale forhold, og de gamles egen opplevelse av denne. Hovedtemaer er ensomhetsopplevelse og sosial kontakt, eksistensielle verdier og livskvalitet i eldre år. Det er også et lite, men tankevekkende kapittel om aldersbetinget funksjonsreduksjon.

Forfatteren har tydelig bred og god oversikt over fagfeltet. Det er åpenbart at hennes refleksjoner i forhold til teorigrunnlaget i stoffet er basert på erfaring og innsikt. Hun bruker sine kvalitative data i form av sitater fra intervjuene i teksten til utdyping og nærmere forståelse. Dette gjør stoffet levende. Boken kan leses raskt, men inneholder mye stoff til ettertanke og eventuelt til diskusjon i undervisningssammenheng. Forfatteren gir en kortfattet, men bred teorigjennomgang av temaene på en lettfattelig måte og inspirerer til videre fordyping i stoffet. Til dette er det en fyldig henvisningsliste.

Bondeviks egne forskningsresultater blir noe springende og usystematisk presentert, og for en som er mer nysgjerrig på disse, kunne man ønsket en mer systematisk gjengivelse, selv om det fungerer bra i den formen boken har fått. Boken er skrevet for undervisning av sykepleiere og annet helsepersonell og egner seg godt til dette formål. Kunnskapen som finnes om de eldstes livsopplevelse, må ha konsekvenser for praksis, og forfatteren fletter dette klokt og pedagogisk inn i teksten. Forfatteren sier hun skriver boken fordi de eldste gamle trenger et talerør. Hun gir leseren en dypere forståelse for gamle menneskers livssituasjon.

Jeg synes Bondevik fortjener å bli lest av mange, ikke minst av dem som planlegger og bestemmer hvordan livet til de eldste i samfunnet skal bli.

Ildri Kjølseth

Geriatrisk avdeling

Ullevål universitetssykehus

Anbefalte artikler