Lærebok i hygiene

Artikkel

Med denne boken henvender forfatteren seg til studenter ved treårige helsefaghøyskoler, først og fremst sykepleiestudenter og vernepleiestudenter. Stofftilfang er valgt med henvisning til rammeplaner for disse fagene. Hensikten er å bidra med kunnskaper og ferdigheter om forebygging av infeksjonssykdommer generelt og nosokomiale infeksjoner spesielt.

Boken er delt i fem deler. Del 1 er en generell innledning som blant annet inneholder en kulturhistorisk betraktning av hygienens utvikling. Del 2 handler om smittespredning og smittevern og inneholder blant annet en meget kortfattet omtale av noen mikroorganismer. Del 3 og 4 inneholder smitteforebyggende tiltak i helsetjenesten, i del 5 omtales primærhelsetjenesten. Det er henvisninger til aktuelle nettreferanser, litteraturhenvisninger, ordforklaringer og noen sentrale retningslinjer for forebyggelse av nosokomiale infeksjoner.

Temaet er svært aktuelt og en kortfattet innføring/oppdatering er på sin plass også for medisinstudenter og leger. Dessverre svarer innholdet i liten grad til forventningene. Som mangeårig underviser av helsefagstudenter og ulike helsepersonellgrupper, ble jeg skuffet over fremstillingen.

Til tross for, eller kanskje på grunn av, til dels svært detaljerte beskrivelser av mange prosedyrer, evner forfatteren ikke å gi en enhetlig og troverdig fremstilling av smittevern i helseinstitusjoner og den relative betydning av de ulike tiltakene. Terminologien er upresis og til dels feil. Eksempler på dette er ”infeksiøse mikrober” og utsagn om at arbeidsdrakten kan bli infisert. Det er som kjent mennesker og dyr som kan være infeksiøse og arbeidsdrakten kan bare bli forurenset, ikke infisert. Teksten er rikelig forsynt med litteraturreferanser som noen steder er brukt ukritisk. Særlig galt blir det i avsnittet som handler om skabb i sykehjem, der det anbefales at alle personer som har hatt direkte kontakt med et skabbtilfelle, både medpasienter, personell og besøkende skal behandles med skabbkur og at det fysiske miljøet rundt pasienten skal saneres.

Boken kan ikke anbefales.

Stig Harthug

Avdeling for sykehushygiene

Haukeland sykehus

Anbefalte artikler