Er fosteret et menneske?

Artikkel

Denne boken henvender seg til alle som er opptatt av fosterets status i det moderne samfunn. Den er en sammenlikning av lovgivning som angår fosterets status i USAs 50 stater, men har relevans langt ut over USAs grenser.

Forfatteren Jean Reith Schroedel er professor ved Department of Politics and Policy ved Claremont Graduate University. Hun tar for seg tre områder innen lovgivningen på delstats- og føderalt nivå som regulerer fosterets status. Det første området er hvorvidt abort skal være legalt, et spørsmål som har medført stor og opphetet debatt. De to andre områdene, tiltak mot gravide rusmisbrukere og vold mot gravide kvinner som har medført fosterets død, er temaer som i langt mindre grad har vært fremme i den offentlige debatt.

Forfatteren starter med å beskrive synet på abort gjennom århundrene helt fra antikkens tid frem til våre dager. Veldig interessant lesing! Hun går deretter gjennom lovgivningen i de ulike delstatene samt den føderale lovgivningen innenfor hvert av de tre områdene. Hun forsøker å finne mønstre i lovgivningen innad i hver delstat, før hun i det siste kapitlet spør hvor veien går videre.

Resultatet av hennes undersøkelser viser at det er stor variasjon delstatene imellom med hensyn til for eksempel hvor sent man kan få et svangerskapsavbrudd, hvorvidt svangerskapsavbruddet dekkes av trygdeordninger, lovbestemt rådgivning og om det er krav om skriftlig samtykke fra ektefelle osv. Behandling av gravide rusmisbrukere varierer fra fengsling til varierende grad av hjelp til avvenning. Straffen for å utføre vold mot gravide kvinner som medfører at fosteret dør, varierer fra ingen straff til 20 års fengsel.

Forfatteren trekker konklusjonen at de delstatene som har den strengeste abortlovgivningen og som man derved skulle forvente var opptatt av fosterets rettsstatus, ofte har lover som ikke tar vare på gravide rusmisbrukere og ikke straffer vold mot barnet i mors liv. Disse delstatene har også tendens til å være delstater der kvinnens status er lav, og forfatteren stiller spørsmålet om streng abortlovgivning egentlig bare er en form for kvinneundertrykkelse.

Avslutningskapitlet er litt skuffende etter de forutgående engasjerte kapitlene. Forfatteren har lite konkret å si om hva man kan gjøre videre, men håper at en lett tilgjengelig abortpille vil skrinlegge striden mellom abortforkjempere og abortmotstandere. Boken er til tross for en litt kjedelig layout lettlest og engasjerende, og anbefales til alle samfunnsengasjerte mennesker.

Else-Marit Foss

Kvinneklinikken

Ullevål universitetssykehus

Anbefalte artikler