Depresjonens biologiske aspekter

Artikkel

Denne boken er den sjette i serien Psykiatrisk bibliotek redigert av Povl Munk-Jørgensen og Tom Bolwig. Forfatteren er dansk redaktør i Nordic Journal of Psychiatry og har skrevet en rekke artikler om depresjon og depresjonsbehandling. Boken henvender seg til leger og fagpersoner innen feltet psykiatri, men pasienter og pårørende angis også å være i målgruppen.

Intensjonene med boken synes å være og vise leserne den store kunnskapsmengde som finnes når det gjelder å forstå depresjon som en hjernesykdom, samt å påpeke at depresjon er en alvorlig sykdom som leger både må bli flinkere til å oppdage og behandle. Den er inndelt i fire hoveddeler.

I den første delen blir leseren på en elegant måte ført gjennom depresjonsbegrepets historiske utvikling, depresjonens flerfasetterte symptomatologi og diagnosesystemet ICD-10. Annen del tar for seg depresjonens epidemiologi samt forekomsten av selvmord og selvmordsatferd. Ulike psykologiske og spesielt biologiske teorier for hvordan depresjon oppstår, tas opp i tredje del. Fjerde del handler om seg ulike behandlingsmetoder og avsluttes med vyer for fremtidens depresjonsbehandling samt viktige forskningsområder.

Boken er pedagogisk oppbygd og spesielt imponerende er det hvor levende forfatteren har klart å beskrive den deprimerte pasients mange ulike symptomer. Teksten er supplert med enkle illustrasjoner og lett forståelige tabeller. Et fyldig stikkordregister gjør den lett å finne frem i. På slutten er det også til hvert kapittel anført anbefalt litteratur til videre lesing og fordypning. Boken pretenderer å være en altomfattende innføring i depresjonens mysterier. Det er den ikke. Til det er psykologiske teorier og psykoterapeutiske behandlingsmetoder altfor stemoderlig behandlet. Her er den tynnere enn de tradisjonelle lærebøkene for norske studenter. Den skjemmes også av at teksten mangler referanser til undersøkelser som er omtalt. Dette kunne med fordel vært integrert i teksten.

Alt i alt er dette likevel en bok som trygt kan anbefales til fagpersonale psykiatrien og allmennpraktiserende leger som ønsker en lettfattelig innføring i depresjonens symptomatologi, biologiske forståelsesmodeller og biologiske behandlingsmetoder.

Jan Ivar Røssberg

Avdeling for forskning og undervisning

Divisjon for psykiatri

Ullevål universitetssykehus

Anbefalte artikler