Behandling av psykiske lidelser

Artikkel

Forfatterne, danske psykolger med klinisk erfaring og forskningsbakgrunn, er opptatt av polariseringen mellom medisinsk og psykologisk behandling av psykiske lidelser. De ønsker å se på dette ut fra et kunnskapsbasert ståsted. Metoden som er brukt, er en litteraturstudie, med over 600 referanser hvor de beskriver de to prinsipper hver for seg og i kombinasjon. Teori og kliniske forskningsprosjekter diskuteres og sammenfattes for de viktigste psykiske lidelser: schizofreni, depresjon, angst og psykosomatiske lidelser i egne kapitler. Det innledes noe skjematisk med beskrivelse og diskusjon av ulike psykologiske og medisinske modeller, bl.a. stressårbarhetsmodellen. Medisinsk betyr her stort sett biomedisinsk, først og fremst medisiner.

Forfatterne gir i en svært komprimert form en ryddig oversikt over de to sentrale behandlingsprinsipper og forholdet mellom dem. Mangfoldet, særlig i psykologisk behandling, kommer tydelig frem sammen med utviklingen de siste tiår. Metodeproblemene som en rød tråd er godt belyst med endringer i sykdomskriteriene, ICD- og DSM-systemene og problemene med å finne standariserte sammenliknbare terapitiltak. De mange enkeltprosjekter setter det hele i en klinisk sammenheng, nyttig refleksjon og kunnskap for klinikere mot en mer kunnskapsbasert praksis. Flere overraskelser for anmelderen som derfor har et forbedringspotensial. En trøst er det at betydningen av terapeutens empati og erfaring generelt blir understreket. Boken vil være et viktig faglig bakteppe i klinisk praksis, men ingen oppskriftsbok. Prosjekter der man sammenlikner psykologisk og medisinsk med. terapi mangler ofte personlighets- og livssituasjonsfaktorer, viktige i behandlingen av den enkelte pasient jf. Engels biopsykososiale modell, som savnes i innledningen.

Alt i alt gis en god, oversiktlig og kortfattet fremstilling av behandling av psykiske lidelser, nærmest hele psykiatrien, med utgangspunkt i en bred litteraturgjennomgang med en blanding av teori og behandlingsprosjekter av ulike typer og kombinasjoner. Samlet stilles det likevel like mange viktige spørsmål som det gis ”svar”. Skrevet av psykologer, en liten men like nyttig for oss leger, særlig for dem som er engasjert i egne forskningsprosjekter.

Bjørn Øgar

Smerteklinikken, Aker universitetssykehus

Stovner legesenter

Anbefalte artikler