Barnevern

Artikkel

Boken er basert på innlegg på en konferanse om forskning og etiske problemstillinger i barnevernet, ved Høgskolen i Agder i Kristiansand, høsten 1999. Artiklene er skrevet av humanister, samfunnsforskere og sosialarbeidere, i alt 12 forfattere. Flere av innleggene er bearbeidet videre siden konferansen ble holdt. Til tross for så mange forfattere, henger kapitlene godt sammen via den røde tråden: etiske problemstillinger og dilemmaer. Boken har fått en god sluttkommentar i et eget kapitel av professor Hanne Haavind.

De etiske problemstillingene som man kan møte både i praktisk arbeid og i forskning innen barnevernet, er belyst fra ulike vinkler. Boken trekker frem en overordnet vinkling samtidig som søkelyset settes på forholdet til den enkelte familie og det enkelte barn.

Et eget kapittel om barnevernets møte med mediene finnes også, og omtale av de tanker, følelsesmessige reaksjoner og etiske dilemmaer barnevernsarbeideren opplever i en slik situasjon. Dette kapitlet er basert på en hovedoppgave i sosialt arbeid og bygger på kvalitative intervjuer med sju barnevernsarbeidere. Dobbeltrollen mellom makt og hjelp tas opp, og ideologiske spenninger mellom vern av barn og støtte til foreldre som preger det offentlige bildet av barnevernet og kan gi grunnlag for kritikk – alt etter hvilke perspektiver man legger til grunn. Her drøftes hvilken betydning medieoppmerksomhet kan ha for barnevernsarbeideres rolleforståelse og praksis.

Spesielt nyttig var kapitlet Etiske dilemmaer i barnevernsforskning, skrevet av psykolog Elisabeth Backe-Hansen. Dette gav en meget god oversikt over viktige problemstillinger når det gjelder forskning og klinisk praksis hvor barn er involvert, uavhengig av om det dreier seg om barnevern, psykiatri eller somatisk medisin.

Boken er enkel og lettlest, selv om fremstillingen i noen av kapitlene kan bli vel muntlige. Den er nyttig lesing både for klinikere og forskere.

Ingrid Spurkland

Senter for barne- og ungdomspsykiatri

Oslo

Anbefalte artikler