Allsidig om stråling

Artikkel

Mennesket har til enhver tid vært eksponert for stråling, det meste av tiden uten å vite det. Stråling var et ukjent begrep inntil slutten av 1800-tallet. Det ble da gjort en rekke oppdagelser som banet vei for både begrepsdannelse og senere bruk av stråling. Nevnes bør W.C. von Röntgens oppdagelse i 1895, en oppdagelse av uvurderlig medisinsk betydning. I utviklingen som fulgte oppstod teknologi, med siktemål å gjøre tilværelsen mer komfortabel og effektiv, som medførte store endringer i vårt strålemiljø både hva gjelder kvalitet og kvantitet. Til tross for den klare nytteeffekt av stråling, er ordet likevel ofte negativt ladet og forbundet med frykt. Foreliggende bok setter stråling i rett perspektiv.

Boken, skrevet av hver på sitt felt fremstående nordiske forskere, er en bok om stråling i videste forstand. Den tar for seg hele det elektromagnetiske spektrum, partikkelstråling og mekaniske bølger (lyd/ultralyd og støy). Boken er delt i ni deler. Hver del innledes med et oversiktlig resymé av innholdet. Den første delen tar for seg basale aspekter ved ioniserende og ikke-ioniserende stråling samt lyd. Deretter omtales de viktigste kilder for naturlig og menneskeskapt stråling. Boken setter så fokus på forskjellige kilder for stråling i hjemmet, på arbeidsplassen og utendørs. Av spennende emner som omtales, kan nevnes: risikomodeller for lavdosestråling, adaptiv respons, UVA/UVB og hudkreft, effekt av ozonlaget – ev. mangel på sådan, solarier, drivhuseffekt, radon og lungekreft, utarmet uran, RF-felter og misdannelser, helseeffekter av mobiltelefoner. Avslutningsvis omtales lover og regler for omgang med de forskjellige strålekvaliteter.

Boken er rikelig illustrert, dog er ikke alle figurer av like god kvalitet. Som anført av redaktørene, er der en viss overlapping mellom kapitlene. Det er ingen ulempe, snarere tvert imot. For å få fullt utbytte av boken kreves noe realfaglig kompetanse (fysikk/matematikk), men boken kan meget vel leses uten denne kompetansen. Boken anbefales for alle yrkesgrupper som må forholde seg til stråling av en eller annen kvalitet, det være seg i rutinearbeid eller forskning. Boken vil også være av interesse for studenter innen medisin og realfag. Endelig kan den anbefales for dem som måtte delta i den offentlige debatt og ved politiske beslutninger vedrørende stråling.

Jan Folkvard Evensen

Onkologisk avdeling

Radiumhospitalet

Anbefalte artikler