Aktuell ny nordisk lærebok i pediatri

Artikkel

Målgruppen for denne boken er medisinske studenter, subsidiært praktiserende leger og andre fagpersoner med interesse for barn. Forfatternes intensjon er å dekke pensum til medisinsk embetseksamen i pediatri og samle viten for primær vurdering og behandling av barn utenfor sykehus.

Praktisk pædiatri er inndelt i 21 kapitler. Det er egne kapitler om anamnese og undersøkelse, normal utvikling, pediatri i allmennpraksis, sosialpediatri, ernæring, barnepsykiatri og plutselig uventet spedbarnsdød i tillegg til kapitler om neonatologi, genetikk, nevrologi, endokrinologi, gastroenterologi, leversykdommer, luftveier, kardiologi, nefrologi, hematologi, onkologi, skjelettsykdommer og hudsykdommer. Språket er lett og flytende. Layouten er grei med en del illustrasjoner og tabeller. Boken er i paperback, men virker likevel solid med tykt papir.

Bokens store styrke er vektleggingen av nordisk sykdomspanorama og medisinsk praksis. En annen fordel er språket, mange studenter foretrekker et nordisk språk. En annen bok, Nordisk lærebok i pediatri , har tidligere vært et alternativ til engelsk litteratur. Imidlertid har den vært tunglest og moden for en modernisering. Praktisk pædiatri kan derfor være et nytt, aktuelt alternativ. Det er positivt at det er med en omtale av forebyggende pediatri, barnesykdommer i allmennpraksis og sosialpediatri. En rekke kasuistikker er illustrative og øker leselysten.

Anmelderen har dessverre også en del innvendinger til denne læreboken. Den synes noe overfladisk, lite omfattende og pedagogisk mindre moderne enn ønsket, med få flytskjemaer og liten vekt på problembasert læring. Problemstillinger vedrørende internasjonal helse og prosedyrer ved seksuelle overgrep er i liten grad berørt. Manglende ”Running titles” gjør det tungvint å finne frem i boken.

Kan Praktisk pædiatri anbefales som førstevalg for medisinstudentene? Til dette synes nok anmelderen det finnes mer dekkende og pedagogisk moderne bøker som Lissauer & Claydens lærebok Illustrated textbook of Paediatrics . Imidlertid kan Praktisk pædiatri være et godt nok valg dersom språklige forhold veier tungt.

Pål Rasmus Njølstad

Pediatrisk institutt

Universitetet i Bergen

5021 Bergen

Anbefalte artikler