A Scalpella – talentfull femåring

Artikkel

Marit Tveito

Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 3331

I Tidsskriftet nr. 28/2001 er det oppgitt feil navn i bildeteksten. Korrekt navn er Espen Kolstad Heen .

Anbefalte artikler