Notiser

Artikkel

Nefrektomi bedrer prognosen ved nyrekreft

Median overlevelse var tre måneder lenger i en randomisert kontrollert undersøkelse av pasienter med nyrekreft med spredning. Hvorvidt nefrektomi forbedrer prognosen ved nyrekreft etter at den har spredd seg, har vært diskutert. I en ny amerikansk studie ble 241 pasienter randomisert til behandling med interferon alfa-2b alene eller kombinert med nefrektomi (N Engl J Med 2001; 345: 1655–9). For å bli inkludert i studien måtte nefrektomi bety fullstendig fjerning av primærtumor. Studien inkluderte 80 sykehus.

Blant de 120 pasientene som ble nefrektomert var median overlevelsestid 11,1 måneder, mens den var 8,1 måneder hos de 121 som kun fikk interferon alfa-2b. Forskjellen var uavhengig av initial prognostisk gruppe og sted for metastasering.

Åpenhet og psykisk helse

Nesten åtte av ti nordmenn har vært plaget av flere enn ett symptom på nedsatt psykisk helse i løpet av en 14-dagersperiode. Det er langt færre som har hatt større plager, drøyt en av ti rapporterer om mange symptomer. Det viser en artikkel i Statistisk sentralbyrås tidsskrift Samfunnsspeilet (2001; 15: 21–9). Over tid har det vært en økning av lettere psykiske plager i befolkningen, men om det er en reell økning eller en normalisering av det å ha nedsatt psykisk helse, konkluderer ikke forfatteren med.

Artikkelen bekrefter at ulike grupper er spesielt utsatt for redusert psykisk helse. Langt flere kvinner enn menn er plaget. Det er også en høyere andel med psykiske plager blant dem med lav utdanning og lav sosioøkonomisk status.

Flere fysioterapeuter enn leger i kommunehelsetjenesten

Fra 1999 til 2000 er det blitt flere leger, fysioterapeuter, jordmødre og helsesøstre i kommunehelsetjenesten Også dekningsgradene har gått opp for alle disse yrkesgruppene. Målt i antall årsverk var det fysioterapeutene som hadde den største veksten. Ved utgangen av 2000 hadde fysioterapeutene 3 614 årsverk i kommunehelsetjenesten, ikke medregnet eldreomsorgen. Det var en vekst på 194 årsverk, og det første året antall årsverk av fysioterapeuter var større enn for leger.

Et markert trekk ved legetjenester i kommunene er at det har vært en overgang av leger fra kommunale stillinger med fast lønn til privat praksis. Dette gjelder gjennom nesten hele 1990-tallet.   I 2000 var det samlet sett utført 3 579 årsverk av leger i kommunehelsetjenesten, ikke medregnet eldreomsorgen. Det er en økning på 52 årsverk fra 1999. Legedekningen er dermed på 7,9 årsverk per innbygger.

I 2000 utførte leger arbeid tilsvarende 230 årsverk i institusjoner for eldre og funksjonshemmede. Det utgjør ca. 6 % av legenes totale arbeidsinnsats i kommunehelsetjenesten. Andelen har holdt seg stabilt de siste årene.

Les mer i Samfunnsspeilet nr. 5/2001.

Stillingsstrukturavtalen forlenget

Stillingsstrukturavtalen er forlenget på ubestemt tid.

I samarbeid med Helsedepartementet og NAVO arbeides det nå med å utforme en regulering av de aktuelle temaene knyttet til avtalen.

Temaside om statlig overtakelse

På Legeforeningens nettsider finnes en egen temaside om statlig overtakelse av sykehus. På siden er det samlet lenker til informasjon Legeforeningen har gitt, til artikler fra Tidsskriftet og til artikler og informasjon fra andre kilder. Lenke til temasiden ligger nede til høyre på www.legeforeningen.no

Anbefalte artikler