Notiser

Artikkel

Avdelingshåndbok i psykiatri på nett

Den etterspurte avdelingshåndboken ved Distriktspsykiatrisk senter Vinderen er nå revidert og lagt ut på Internett. Blant annet inneholder den prosedyrer, orientering til pasienter, samarbeidspartnere, undervisning, maler, skjemaer og noen kliniske instrumenter. Det er verdt å merke seg punktet Retningslinjer for behandlingen. Der omtales de enkelte diagnosegrupper, problemtyper og retningslinjer for den medikamentelle behandlingen.

Da forrige utgave kom i 1996, var det mange psykiatriske poliklinikker/psykiatriske enheter som tok denne avdelingshåndboken i bruk i arbeidet med egne prosedyrer og avdelingshåndbøker.

Nå er den tilgjengelig på Diakonhjemmets sykehus’ nettsider www.diakonsyk.no/dps Punktvis i høyre spalte på åpningssiden ligger håndboken.

Ingen forskjell mellom SSRI-preparater

I en undersøkelse fra amerikansk allmennpraksis fant man ingen forskjell i effekt av ulike SSRI-preparater. 573 pasienter i 37 praksiser deltok i undersøkelsen (JAMA 2001; 286: 2947–55) som omfattet medikamentene fluoksetin (Fluoxetin, Fontex, Nycoflox), paroxetin (Seroxat) og sertralin (Zoloft).

Inklusjonskriteriet var at primærlegen mente et antidepressivum var nødvendig. Ved hjelp av randomisering fikk pasientene ett av de tre medikamentene i ni måneder. Dersom medikamentet ikke gav effekt, kunne legen skifte til et annet preparat. Evaluering av effekt ble gjort med kjente, validerte symptomskjemaer og den statistiske analysen anvendte «intention-to-treat»-prinsippet. 94 % av deltakerne ble intervjuet etter én måned, 87 % etter tre måneder, 84 % etter seks måneder og 79 % etter ni måneder. Resultatene var like for de tre preparatene på alle tidspunkter, og det var heller ingen forskjell i hvilken grad legene valgte å bytte til andre preparater pga. manglende effekt. Forekomsten av bivirkninger var heller ikke forskjellig mellom preparatene.

Færre dødsulykker i arbeidslivet

Arbeidstilsynet har registrert sterk nedgang i dødsulykker særlig innen bygg- og anleggsbransjen i 2001. 37 personer omkom i arbeidsulykker i 2001. Dette er det laveste tallet Arbeidstilsynet har registrert noen gang. I bygg- og anleggsbransjen, som tidligere har hatt mange dødsulykker, døde fire personer som følge av arbeidsulykker i 2001.

Ingen av disse var fallulykker.

Innen bygg- og anleggsbransjen har gjennomsnittlig 13 personer mistet livet i arbeidsulykker hvert år siden 1988: I 1999 ble det registrert 19, i 2000 seks og i 2001 fire omkomne. Det var ingen som omkom i fallulykker i fjor. Tidligere har fallulykker vært den dominerende årsak til dødsulykker i denne bransjen. Gjennomsnittsalderen for de omkomne i 2001 er 44 år. 36 av de omkomne er menn og en er kvinne.

Arbeidstilsynet har drevet landsomfattende kampanjer for å få ned ulykkene, og tilsynet mener at de gode resultatene kan være et resultat av kampanjen.

Godkjente kurs på Internett

Visste du at du kan ta godkjente kurs på Internett? Besøk LUPIN (Legeforeningens utdanning på Internett): http://lupin.legeforeningen.no

LUPIN tilbyr fire kurs som er godkjent for forskjellige spesialiteter: «Informasjonssøking ved hjelp av Internett», «Spirometri i allmennpraksis», «Introduksjon til regnskapsføring for selvstendig næringsdrivende leger» og «24-timers blodtrykksmåling».

Internett-kursene gjør det mulig for deg å gjennomføre kursene hvor og når du vil, forutsatt tilgang til PC og Internett. Du vil selv kunne bestemme fremdriften. Mer informasjon kan du få ved å kontakte kjersti.ekstrom@legeforeningen.no eller bjorn.hoftvedt@legeforeningen.no

Nyheter på e-post

Vil du motta e-post med nyheter som publiseres på www.legeforeningen.no? Oppe til høyre på åpningssiden finner du teksten Abonnere@. Klikk på denne, og skriv inn e-postadressen du ønsker å motta nyheter på. Sidene oppdateres med én til tre nyheter hver dag, men kun utvalgte artikler sendes ut på e-post. Nyhetene produseres av Tidsskriftets nyhetsredaksjon og Legeforeningens ansatte.

Håndbok om prevensjon og abort

Håndboken om prevensjonsveiledning og abortrådgivning som Legeforeningen, Statens helseundersøkelser og RFSU gav ut i 1996 er kommet i nytt opplag. En plakat følger med boken som bestilles fra Legeforeningen, telefon 23 01 90 00 eller e-post: legeforeningen@legeforeningen.no

Lavere egenandelstak

Stortinget har vedtatt at egenandelstaket for 2002 skal være 1 350 kroner. Taket er med dette senket med 100 kroner fra i fjor.

Anbefalte artikler