Les mer om ...

Artikkel

Røyking i Norge

Tobakk dreper. Man skulle tro at helseinstitusjoner ville være de første til å ta hensyn til dette. Men er de det?

Tobakk dreper

Røyking i norske sykehus – status ved utgangen av år 2000

Røykerestriksjoner i en psykiatrisk avdeling

Leger og sykmeldinger

Betydelige legeressurser brukes på sykmeldinger, ikke minst Sykmelding II. Er dette vel anvendte ressurser i forhold til pasienter og samfunn?

Legene, fraværet og det inkluderende arbeidsliv

Fører systematisk vurdering av Sykmelding II-erklæringer til lavere trygdeforbruk?

Kvalitetsvurdering av Sykmelding II – en nyttig legeerklæring eller et unødvendig skjema?

Nyere behandling av kreft

Mer spesifikke terapeutika mot kreft kan utvikles dersom man lykkes i å hemme tyrosinkinasereseptor-ras-ERK-signalveien.

Tyrosinkinasereseptor-ras-ERK-signalveien som terapeutisk mål ved kreft

Distriktsmedisin

Nye måter å organisere primærhelsetjenesten på og nye måter å se legerollen på kan gi ny giv til allmennleger i Utkant-Norge.

Distriktsmedisin – ny giv for allmennleger i Utkant-Norge

Nasjonal konferanse om distriktsmedisin

Landsbylege lokker til legeliv i distrikt

Hvor nøyaktig er vår hukommelse?

Det er ulike meninger om hvor langt tilbake vi kan huske og om erindringer kan fortrenges for senere å dukke opp. Dette kan ha stor betydning i saker som dreier seg om seksuelle overgrep.

Seksuelle overgrep, gjenvunnet hukommelse og multippel personlighetsforstyrrelse

Spädbarnets svårfångade minne

Luftforurensning og helse

Luftforurensningen i Norge og andre vestlige land har endret karakter over tid. Hvordan kan dette virke inn på sykelighet og dødelighet?

Luftforurensning og helse

Mammografi- screening – debatten fortsetter

Kreftregisteret gir her en samlet vurdering av sitt syn på mammografiscreening.

Reduserer organisert mammografiscreening dødelighet av brystkreft?

Anbefalte artikler