Ungt sentralstyre

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Hans Kristian Bakke

Hans Kristian Bakke

President og privatpraktiserende allmennlege i Fyllingsdalen i Bergen. Han har vært tillitsvalgt i Yngre legers forening ved Fylkessjukehuset Odda i 1988, hovedtillitsvalgt i Bergen kommune 1993–94, nestleder i Alment praktiserende lægers forening 1994–95 og leder 1996–2001, sentralstyremedlem og visepresident i Legeforeningen 2000–01.

Hans Kristian Bakke brenner for Legeforeningen og arbeidet for å gi befolkningen en god helsetjeneste. – Dette må skje ved at det etableres rammer for legenes utdanning og yrkesutøvelse som sikrer pasientene god kvalitet og tilgjengelighet. Det blir den store utfordringen når vi skal fylle reformen om statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten med et innhold som skal komme pasientene til gode, sier han. Han har forventninger til at sentralstyret vil arbeide samlet og målbevisst som et kollegium mot noen helt sentrale mål knyttet til de viktigste interne og eksterne utfordringer og ser frem til samarbeidet med nye og «gamle» tillitsvalgte i alle ledd av organisasjonen. – Jeg håper sentralstyrets medlemmer får anledning til å besøke fylkesavdelingene og at vi klarer å etablere en god kontakt med spesialforeningene, sier han.

Yngve Mikkelsen (ny)

Yngve Mikkelsen

Visepresident og lege ved anestesiavdelingen, Ullevål universitetssykehus. Han startet og ledet studentorganisasjonen POTE i Ungarn fra 1985–91, var avdelingstillitsvalgt i 1999, hovedtillitsvalgt ved Ullevål i 2000–01 og ansattrepresentant i Ullevål-styret samme tid. Han er spesielt engasjert i nye avtaler og forhandlinger med NAVO, spesialistutdanningen, turnustjenesten, kvalitet versus kvantitet, forventet legeoverskudd og organisasjonsdebatten i Legeforeningen.

Lars Eikvar (ny)

Lars Eikvar

Dr.med., spesialist i klinisk kjemi og seksjonsoverlege ved klinisk kjemisk avdeling, Ullevål universitetssykehus. Han var hovedtillitsvalgt for Ylf, Ullevål sykehus 1993–94, styremedlem Ylf 1994–97, medlem av landsstyret 1994–99 og medlem av spesialitetskomiteen i klinisk kjemi 1993–2001. Han er i dag styremedlem og medlem av lederutvalget i Of.

Han er spesielt engasjert i legerollens autonomi, ledelse av organisert medisinsk virksomhet, lønns- og arbeidsforhold og omgivelsenes syn på leger og Legeforeningen. Hans forventninger er at sentralstyret skal arbeide for å sikre det medisinske innholdet i helseforetaksreformen og sikre gode arbeidsforhold og faglig frihet og ansvar for legene i foretaksmodellen.

Anette Fosse

Anette Fosse

Spesialist i allmennmedisin og fastlege, bosatt i Mo i Rana. Hun har vært styremedlem i Norsk selskap for allmennmedisin i seks år, hovedtillitsvalgt for allmennlegene på Mo i fire år og starter sin annen periode i sentralstyret.

– De viktigste utfordringene er å bevare og videreutvikle en god fastlegeordning og lage gode ordninger for å rekruttere unge kolleger inn i allmennmedisin, sier hun. Hun er også opptatt av at foretaksreformen får et faglig innhold og en finansieringsordning som tar vare på alle områder av medisinen.

– Jeg vil bidra til å sikre en god organisasjonsprosess internt i Legeforeningen, slik at faget blir synlig som vår felles plattform, både som fagforening, faglig forening og forvaltningsorgan, sier Anette Fosse.

Einar Hysing

Einar Hysing

Dr.med., spesialist i anestesiologi og avdelingsoverlege, Rikshospitalet. Han var hovedtillitsvalgt for overlegene ved Rikshospitalet 1992–99, frikjøpt som prosjekttillitsvalgt for nytt rikshospital og medlem av styringsgruppen for nytt rikshospital. Han var medlem av styret i Overlegeforeningen 1996–2000 og leder fra 1998–2000.

Han var også en periode sekretær i Norsk anestesiologisk forening.

Han er spesielt opptatt av sykehusreformen, særlig avtaleverket og forhandlinger i forbindelse med dette. – Dette er et særdeles viktig og krevende arbeid, hvor jeg håper å kunne nyttiggjøre meg min brede forhandlingserfaring, sier Einar Hysing. Han har vært Legeforeningens representant i AF-Stat og i Akademikerne-Stat og sitter i lønnsutvalget, siste periode som nestleder.

Anne Mørch Larsen (ny)

Anne Mørch Larsen

Assistentlege ved medisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus. Hun var tillitsvalgt for Aplf i Øksnes kommune 1994–95, hovedtillitsvalgt Ylf Ringerike sykehus 1996–99, landsrådsrepresentant Ylf Buskerud 1999 og i Ylfs styre 2000–01.

Hun brenner for spesialistutdanningen, turnustjenesten, tillitsvalgtes rettigheter og opplæring, arbeidsmiljø, lønnsutvikling og legers og Legeforeningens profil utad. Hennes forventninger i sentralstyreperioden preges av de utfordrende og spennende oppgavene i forbindelse med statlig overtakelse av sykehusene, og at det er viktig å sikre spesialistutdanningens kvalitet og innhold.

Kåre Løvstakken (ny)

Kåre Løvstakken

Seksjonsoverlege ved ambulanse/AMK-avdelingen, Ullevål universitetssykehus. Han har vært hovedtillitsvalgt for Overlegeforeningen i to år og er de ansattes representant i styret i Helse Sør. Han er spesielt opptatt av Legeforeningen som organisasjon eksternt og internt, og hvordan den samhandler med andre organisasjoner. Han er helsepolitisk og samfunnsmessig engasjert og særlig opptatt av internasjonalt helsearbeid. Løvstakken har tidligere arbeidet som lege i konfliktområder i Sørøst-Asia og på Balkan. Han håper det nye sentralstyret har endringsvilje og at det kan bidra til å bygge en organisasjon som bedre kan ivareta medlemmenes interesser og generelle helsepolitiske mål. Han er svært opptatt av de tillitsvalgtes plass i organisasjonen og hvordan de bedre kan ivaretas gjennom tilrettelegging av gode arbeidsforhold.

Anne Grethe Olsen

Anne Grethe Olsen

Kommuneoverlege, fastlege og spesialist i samfunnsmedisin og allmennmedisin i Hammerfest. Hun har vært leder av Finnmark legeforening. Dette blir hennes annen periode i sentralstyret. Hun er opptatt av at utkantleger både i primærhelsetjenesten og i sykehus, skal ha gode nok lønns- og arbeidsvilkår, slik at de blir i jobbene sine. – For å få en god helsetjeneste, må vi ha stabile leger, sier hun. Hun er opptatt av forebyggende helsearbeid på det samfunnsmedisinske plan, men også i det arbeidet som gjøres blant allmennleger og sykehusleger. Arbeidet mot røyking er viktig og Legeforeningen må fortsette sitt engasjement.

Samarbeidet mellom første- og annenlinjetjenesten er også viktig. – Skal sykehusreformen bli vellykket, må man bedre samhandlingen mellom disse for å få et effektivt helsevesen, sier hun.

Øyvind Østerås (ny)

Øyvind Østerås

Medisinstudent på det tredje året ved Universitetet i Bergen. Han har vært tillitsvalgt i Legeforeningen i tre år, først ett år i lokalstyret for medisinstudentene i Bergen, nå på andre året som leder i Norsk medisinstudentforening. Han er spesielt opptatt av å sikre kvaliteten på fremtidens leger både i grunnutdanningen og i turnustiden, og er også opptatt av virkninger av et eventuelt legeoverskudd og hvordan Legeforeningen skal stå best rustet til å møte en slik situasjon. Han ønsker også at det blir bedre kommunikasjon mellom sentralstyret og Legeforeningens organisasjonsledd. Han er nøktern i sine forventninger til sentralstyreperioden og forberedt på krevende arbeid i forbindelse med foretaksreformen. – Jeg er spent på organisasjonsutvalgets arbeid og deres konklusjoner, sier Øyvind Østerås.

Sentralstyret, som ble valgt på landsstyremøtet i oktober i fjor, tiltrådte ved årsskiftet og skal sitte frem til 1.9. 2003.

Anbefalte artikler