Tillitsvalgt i Legeforeningen

Hans Kristian Bakke Om forfatteren
Artikkel

Ved årsskiftet har Legeforeningen fått mange nye tillitsvalgte både sentralt og lokalt. Sammen skal vi møte store utfordringer. Den første ligger rett foran oss med etablering av nytt avtaleverk for leger i spesialisthelsetjenesten. Samtidig er det mange som takker av, mange etter lang tjeneste for foreningen og fellesskapet. Jeg benytter anledningen til å takke dem som nå har trådt tilbake etter å ha ytt stor innsats for sine kolleger gjennom kortere eller lengre tid. Spesielt vil jeg få rette en stor takk til Hans Petter

Aarseth og Harry Martin Svabø som ved årsskiftet fratrådte som henholdsvis president og generalsekretær.

De nye tillitsvalgte hilses velkommen til sitt viktige arbeid. Det å være tillitsvalgt er krevende, det er lærerikt, det er ofte morsomt og det kan være slitsomt. Den som tar på seg verv som tillitsvalgt, tar på seg en oppgave for fellesskapet – kollegene. Skal de tillitsvalgte gjøre en god jobb, krever det ikke minst at medlemmene forholder seg til dem på en konstruktiv måte. Støtt opp om din tillitskvinne – eller -mann! Gi både ris og ros, og gjør det på en måte som gjør det enklere for din tillitsvalgte å nå våre felles mål.

Tillitsvalgte på lokalplanet, ved det enkelte sykehus, i den enkelte kommune eller institusjon/bedrift, er grunnstammen i Legeforeningen. Uten et aktivt lokalt tillitsvalgtkorps hjelper det lite hva foreningen sentralt gjør. Verdien av de lokale ledd så vi med all tydelighet ved forhandlingene om individuelle avtaler for allmennlegene i fastlegeordningen på slutten av 2000. Vi vil antakelig se det enda tydeligere ved sykehusene i meget nær fremtid. Det er fra det lokale tillitsvalgtapparatet de forskjellige yrkesforeningene rekrutterer medlemmer og ledere til sine styrer, på samme måte som spesialforeningene rekrutterer lokale faglige ildsjeler til sitt arbeid. Legeforeningen må fremover investere enda mer i sine nye, lokale tillitsvalgte. Jeg har en forventning om at dette blir ett av de temaer organisasjonsutvalget tar for seg. Og jeg føler meg trygg på at en fremtid med langt større grad av lokal lønnsdannelse, vil fremme interessen for, og dermed rekrutteringen til, det lokale tillitsvalgtapparatet.

Legeforeningen er langt mer enn en fagforening. Det betyr at tillitsvalgte i Legeforeningen i tillegg får arbeide med fagutvikling, yrkesetikk, utdanning og helsepolitikk i videste forstand. Det vil alltid være en styrke for Legeforeningen å ha sentrale tillitsvalgte med en slik bred erfaring. Også på denne måten har våre spesialforeninger en meget viktig funksjon.

Den reformen som ble etablert 1. januar 2002 med statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten, er så langt ikke mer enn et eierskifte. Innholdet, faglig og avtalemessig, gjenstår å forme. Akademikerne undertegnet like før jul en avtale om midlertidig hovedavtale og midlertidige tariffavtaler i helseforetak. Dette sikrer våre medlemmer videreføring av de rettighetene de hadde per 31.12. 2001 og det sikrer nyansatte tilsvarende rettigheter. Dette er imidlertid kun å betrakte som et mellomspill; på avtalesiden. I det videre arbeidet vil sentralstyret måtte ha et tett samarbeid med alle berørte yrkesforeninger og interimsstyrene som er etablert i alle regionene. Å legge til rette for det viktige lokale arbeidet blir en av Legeforeningens viktigste oppgaver.

Dere som nå har tatt på dere oppgaven som tillitsvalgte innenfor helseforetakene, kan se frem til en tid hvor mulighetene til å forme fremtiden er større enn på svært lenge. Denne muligheten må benyttes minst like godt som allmennlegene nylig benyttet den anledningen som lå i fastlegereformen. Det krever mot, innsats og samhold. Og det gir en anledning til å ta ansvar og å vise egen verdi og styrke.

Å være tillitsvalgt i Legeforeningen har neppe noen gang vært kjedelig. Det blir det heller ikke i den perioden vi nå går inn i.

Anbefalte artikler