Kontingenter til Legeforeningen 2002

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Landsstyret i Den norske lægeforening har vedtatt endringer i Legeforeningens lover om innkreving og fordeling av kontingenter. Det ble også vedtatt justeringer i paragrafen om utmelding av foreningen.

  Artikkel

  Fra og med 2002 innføres såkalt totalkontingent, dvs. at det blir innkrevd ett beløp per medlem for medlemskap i hovedforeningen, fylkesavdelingene, yrkesforeningene og rettshjelpsordningen. Tidligere ble det innkrevd separate beløp.

  Obligatoriske kontingentsatser fastsettes av landsstyret hvert år. De totale kontingentinntektene skal dekke kostnader ved drift av hovedforeningen, avdelingene, yrkesforeningene og rettshjelpsordningen. Halvparten av beløpet innkreves forskuddsvis innen 1. mars og resten innen 1. juli.

  Nye medlemmer av Legeforeningen, inklusive studentmedlemmer, betaler den obligatoriske kontingenten for første kalenderår beregnet fra og med første måned etter innmelding.

  Redusert kontingent

  Redusert kontingent

  I henhold til Legeforeningens lover kan landsstyret vedta redusert kontingent for grupper av medlemmer når andre forhold gjør dette rimelig (se ramme).

  Fritak for kontingent

  Fritak for kontingent

  Leger som har gått av med alders- eller uførepensjon, er fritatt for å betale kontingent. Fritaket gjelder senest fra det året medlemmet fyller 70 år. Ved uførhet gis fritak dersom uførhetsgraden er 50 % eller mer.

  Videre kan sentralstyret etter søknad frita et medlem helt eller delvis for å betale de obligatoriske kontingenter dersom vedkommendes økonomiske forhold gjør dette rimelig. Av praktiske grunner har sentralstyret gitt generalsekretæren fullmakt til å innvilge slike individuelle fritak. Eventuell anke over avslag på søknad om kontingentfritak behandlet av generalsekretæren, avgjøres imidlertid av sentralstyret. Individuelle kontingentfritak begrenses til ett kalenderår om gangen.

  Manglende kontingentbetaling

  Manglende kontingentbetaling

  Et medlem som ikke har betalt den obligatoriske kontingenten blir utmeldt av foreningen. Det gis varsel før den faktiske utmeldingen skjer. Ved ny innmelding i foreningen må eventuell kontingentrestanse betales. Kontingentrestanser begrenses til og med det siste hele kalenderåret før utmelding.

  Kontingenter 2002
  • 1 Fullt betalende medlemmer: kr 4 500.

  • 2 Dersom ektefeller er medlemmer av foreningen, og de til sammen mottar ett eksemplar av Tidsskriftet, betaler den ene ektefellen kr 3 375. Denne kontingentreduksjonen kommer ikke til anvendelse dersom det gis reduksjon i kontingent av andre årsaker.

  • 3 Nyutdannede leger i tre år etter avlagt medisinsk embetseksamen: kr 3 375.

  • 4 Medlemmer bosatt i utlandet: kr 2 250.

  • 5 Medlemmer med to embetseksamener dersom vedkommende medlem også er tilsluttet annen akademisk yrkesorganisasjon: kr 3 375.

  • 6 Studentmedlemmer: kr 400.

  • 7 Medlemmer som avtjener pliktig sivil- eller militærtjeneste med menige vilkår: kr 400.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media