Greit for kirurgikandidater

Artikkel

Dette er en treningsbok for kandidater til MRCS i Storbritannia (sertifiseringsprøve for kirurger i Storbritannia). Denne offisielle prøven er bygd opp av fire deler som alle må bestås: en kjernedel, en systemisk del, en klinisk del og til slutt Viva voce. Disse prøvene har en skriftlig del som består av multiple choice-spørsmål (MCQ) og en del ”extended matching questions” (EMQ) som denne boken er en treningsbok i.

Boken er bygd opp med ulike kliniske, anatomiske og patofysiologiske problemstillinger som det er satt ulike svaralternativer til, og hvor man skal velge det mest sannsynlige svar. Fasit til hvert enkelt spørsmål følger på siden etter med forklaringer og illustrasjoner. Innledningsvis kommer fem kapitler med spørsmål om generelle temaer som perioperative problemer o.l., knyttet til kjernedelen av prøven. Denne etterfølges av en organspesifikk del med spørsmål om skjelettilstander, respiratoriske tilstander osv., knyttet til systemdelen av prøven.

Sett i lys av den klassiske beskrivende litteratur som foreligger for denne prøven (”Revision notes for MRCS”, PasTest) gir den et utfyllende problemspekter for alle deler av prøven. Hvert kapittel er godt dekket i bredden og de utfyllende fasitsvarene dekker tilliggende temaer. Thoraxkirurgi er imidlertid ikke omtalt.

Sammenliknet med bøker myntet på USAs spesialisttrening, for eksempel Surgery: Pretest (1), har denne boken mer utfyllende svar og er bedre illustrert. Boken er skrevet på lettfattelig engelsk, men er uheldigvis preget av en del forkortelser som ikke er forklart.

For norske forhold finner man noen ulikheter i forhold til behandlinger. For eksempel gis antiobiotikaprofylakse med injeksjon av Netilyn ved urinkateterisering.

Alt i alt synes jeg boken er god, satt opp mot formålet den er laget for. Den kan brukes i selvstudier for assistentleger i kirurgi og for dem som ønsker en annen innfallsport til det teoretiske stoffet.

Torgeir Finjord

Kirurgisk avdeling

Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane

Førde

Anbefalte artikler