… coelum, terraque tota patet

Artikkel

Morten Motzfeldt Laane og Thore Lies bok om mikroskopi fra 1992 foreligger nå i revidert utgave. I første del av boken forklarer forfatterne hvordan lysmikroskopet er oppbygd og hvordan de enkelte delene virker. Deretter følger en kort gjennomgang av grunnlaget for spesielle teknikker, slik som mørkefelt, fase- og differensialinterferenskontrast, fluorescens- og polarisasjonsmikroskopi. Videre omtales mikrofotografering og bruk av video samt prinsippene for konfokal-, ”scanning probe”- og elektronmikroskopi.

Forfatterne har imponerende innsikt i ulike mikroskopiske teknikker, og de forteller entusiastisk om sine mangeårige erfaringer. Leseren får praktiske råd og nyttige tips, til dels som punktvis ordnede sjekklister. Slik informasjon kan spare begynneren for frustrasjoner og uhell. En av endringene fra forrige utgave er nummerering av kapitler og hovedavsnitt. Sammen med stikkordlisten gjør dette boken lettere å finne frem i. Imidlertid er ikke systematikken alltid helt god, og enkelte avsnitt kan virke noe tilfeldig plassert.

De teoretiske avsnittene er av blandet kvalitet. Det å skulle gjøre rede for så mange ulike og til dels svært kompliserte saksforhold på så liten plass, stiller meget store krav til språklig klarhet og pedagogisk fremstillingsevne. Dessverre lider teksten stedvis av upresis språkbruk og unødig variasjon i terminologi, slik at budskapet noen ganger kan virke uklart. De senere kapitlene omhandler preparatfremstilling og er innrettet mot generell biologi. For mange medisinere vil nok dette være mindre relevant, selv om noen kan ha interesse av å lære hvordan man preparerer pollen fra honning eller hvordan man lager mikroakvarium for ciliater.

Boken er holdt i en umiddelbar og personlig stil. Den anbefales for prosjektstudenter og stipendiater som skal bruke mikroskop i sitt arbeid. Kanskje vil de, når de ser inn i mikroskopet, virkelig oppleve at ”. . . himmelen og den hele jord åpenbarer seg”, slik Johannes Zahn uttrykker det i et dikt på latin, som er gjengitt i begynnelsen av boken.

Jostein Halgunset

Institutt for laboratoriemedisin

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Trondheim

Anbefalte artikler