Ekstra stråledose for unge brystkreftpasienter

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Brystbevarende kirurgi er like effektivt som mastektomi ved tidlig brystkreft, dersom pasienten i tillegg får postoperativ strålebehandling. Det har vært diskutert hvorvidt en ekstra stråledose rettet mot selve tumorsengen kan redusere lokale residiv, og eventuelt øke overlevelsen.

I en randomisert multisenterstudie med 5 318 pasienter fikk alle deltakerne en total stråledose på 50 Gy gitt over fem uker (1). Deretter mottok halvparten 16 Gy mot tumorsengen. Man bekreftet mikroskopisk at det ikke var tumorvev i reseksjonskantene, og gav tilleggsbehandling med kjemoterapi der dette var indisert. Etter fem år hadde 109 pasienter i behandlingsgruppen fått lokalt residiv, mot 182 av pasientene i kontrollgruppen. Forekomsten av residiv var større hos pasienter under 40 år, og her var også den relative effekten av behandlingen størst (19,5 % mot 10,2 % fikk residiv).

Studien er lagt opp med tanke på å kunne påvise økt overlevelse etter ti år. Foreløpig er det ingen statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene når det gjelder overlevelse eller forekomst av fjernmetastaser.

– Ved Det Norske Radiumhospital har vi benyttet denne prosedeyren i flere år, sier lege Anna Sætersdal. – Tilleggsbestråling mot tumorsengen gis til alle kvinner under 55 år som har gjennomgått brystbevarende kirurgi. Prosedyren har så langt vært basert på mer begrensede undersøkelser. Denne studien representerer derfor et gjennombrudd når det gjelder dokumentasjon for denne typen behandling, mener Sætersdal.

Anbefalte artikler