Sterkt faglig engasjement i Aplf

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Det nye styret består av (fra venstre): Ole Edvard Strand, Harald Gunnar Sunde, Anne Mathilde Hanstad, Åge Henning Andersen, Kjell Maartmann-Moe (leder), Jan Emil Kristoffersen, Karin Frydenberg. Foto I. Høie

Avtroppende Aplf-leder Hans Kristian Bakke sa i sin tale at styrets arbeid i stor grad har vært preget av fastlegereformen. Han berømmet allmennlegenes innsats og smidighet ved innføringen av ordningen.

Han omtalte også henvisningsordningen: – Avtalen innebar en ytterligere begrensning i refusjon for andre spesialister som tar imot pasienter uten henvisning fra annen lege. Dette har medført problemer, og det er behov for visse justeringer.

– I forbindelse med utlysing av stillinger skal hjemlene lyses ut som privat praksis. Det er kun anledning til å kreve inntil 7,5 t/uke offentlig allmennmedisinsk arbeid. Det er ikke anledning til å stille vilkår om mottak av turnuslege. Dette forutsetter avtale mellom legesenteret og kommunen, understreket Bakke i sin tale til generalforsamlingen.

Aplf har de siste to årene fått ca. 360 nye medlemmer, dvs. 10 % økning. Andelen kvinner øker, og gjennomsnittsalderen går ned like mye blant allmennlegene som i Ylf.

Bakke avsluttet med å si at allmennleger må ha et helhetlig perspektiv og engasjement som går utover å oppfylle de forhold som er nedfelt i en kontrakt eller avtale. – Bare på den måten vil pasienter og myndigheter vise oss den nødvendige tillit, legerollen bygges og fagets fremtid sikres, sa han.

Internett og pensjon

Anne Korsæth fikk støtte for et forslag om å legge deler av styrereferatene ut på nettet, slik at flere kunne følge med og være informert om styrets arbeid.

Et forslag fra Håkon Ebbing om at styret i de kommende to år skal arbeide for å styrke pensjonsrettighetene for privatpraktiserende leger i SOP, ble også vedtatt.

Spennende valg

Det var to lederkandidater som stilte til valg, Åge Henning Andersen fra Kongsvinger og Kjell Maartmann-Moe fra Oslo. Maartmann-Moe fikk 65 stemmer, Andersen 37 stemmer.

Varamedlemmer til styret ble Marit Voltersvik, Hordaland og Svein Aarseth, Oslo.

Anbefalte artikler