Egenandeler, medisinsk forskning og finansiering av helsetjenester

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Etter Legeforeningens ståsted treffer forslaget i liten grad de som virkelig trenger skjerming for høye utgifter, sa Hans Petter Aarseth om forslaget om at alderspensjonister og uføre skal få gratis medisiner på blå resept. Han fremhevet at aldersgruppen over 67 år er en uensartet gruppe, og at mange eldre har stor kjøpekraft. De som virkelig sliter, er kronikere, funksjonshemmede og eldre med sammensatte lidelser.

– Legeforeningen vil foreslå at det snarest blir innført et tak 2 for å skjerme storforbrukere av helsetjenester, og der utgiftene ikke fanges opp av dagens ordning. Det kan innføres ved en begrensning oppad til f.eks. 4 000 kr, og at utgifter utover dette dekkes av det offentlige, sa Hans Petter Aarseth.

Finansiering av helsetjenester

Fylkeskommunenes egen rapportering i månedsskiftet oktober/november basert på 2. tertial 2001 kan isolert sett indikere merutgifter i forhold til budsjettet på om lag 1,5 milliarder kroner for spesialisthelsetjenesten.

– Med de store usikkerhetsfaktorer som hersker rundt finansiering av sykehusene og det tallgrunnlag som legges til grunn for budsjettene, vil Legeforeningen anmode om at det vises fleksibilitet med hensyn til hva som er det reelle kostnadsgrunnlag for sykehusene, sa presidenten, og pekte på behovet for en gjennomgang av ISF-systemet.

Bruk pengene i Norge

Legeforeningen foreslo at penger som er avsatt til «prosjekt sykebehandling i utlandet» kan brukes ved norske sykehus med ledig kapasitet, eller hvor personell kan stille opp på sin fritid for å redusere køer og gi et bedre helsetjenestetilbud for befolkningen.

Forskning

I tråd med St.meld. nr. 39 (1998–99) Forskning ved tidsskille og Stoltenberg-regjeringens opptrappingsplan for forskning, ble det i Stoltenbergs budsjettforslag for 2002 foreslått en styrking av medisinsk og helsefaglig forskning med 15 millioner kroner over Sosial- og helsedepartementets budsjett. 10 millioner kroner var tiltenkt forskning i regi av regionsykehusene og 5 millioner kroner til satsing på aldersforskning i regi av Forskningsrådet.

Rekrutteringen av leger til forskning er på et absolutt bunnivå, og Legeforeningen mener at en begynnelse må være å gi alle sykehus midler for å delta i forskningsoppgaver.

Støtt hjelpepleiernes etterutdanning

Presidenten understreket sterkt et behov for at det nå blir fortgang i arbeidet med å lage gode etter- og videreutdanningsordninger for hjelpepleiere. I forbindelse med opptrappingen i eldreomsorgen er det behov for å øke kompetansen hos denne yrkesgruppen.

Anbefalte artikler