Kunnskapsbasert medisin anno 2001

Artikkel

Disse to bøkene er resultatet av et prosjekt som hadde som målsetting å gjøre opp status for faget kunnskapsbasert medisin etter et par tiår i stor utvikling. Prosjektet er utviklet på basis av 25 artikler publisert i Journal of the American Medical Association (JAMA) mellom 1993 og 2000 i den populære serien Users’ guides to the medical literature . Prosjektet publiseres i form av to bøker som har bidrag fra mer enn 50 av de mest kjente foregangspersonene innen kunnskapsbasert medisin.

Den mest omfangsrike boken er en manual, og den andre er en mindre pocketutgave til å ha i frakkelommen og som inneholder essensen av manualen. Begge bøkene kommer med en CD-ROM som rommer fullteksten fra manualen. CD-versjonen er søkbar på fritekst og figurtekster og er i tillegg ”hyperlinket”, dvs. nettleseren Internet Explorer startes ved behov. Det er også muligheter for direkte kobling til statistikkprogrammet SAS’ nettside i forbindelse med utførelse av statistiske prosedyrer.

Bøkene er primært innrettet på klinikere som ønsker å praktisere kunnskapsbasert medisin. Forfatterne tar utgangspunkt i den overveldende og stadig økende mengden medisinsk litteratur som finnes. Hensikten er å sette klinikeren i stand til å vurdere hva som er relevant og hvordan man skal vurdere og anvende resultater fra publiserte studier i sin kliniske hverdag. Manualen inneholder to hoveddeler. Den første er en basal del som gir en oversikt over hvordan man finner frem i den medisinske litteraturen ved hjelp av ulike søkeverktøy anvendt på ulike nettsteder. Den andre delen tar for seg hvordan forskningsresultater kan anvendes innen diagnose, terapi og prognose.

Bøkene inneholder mange gode kliniske eksempler når det gjelder anvendelsen av kunnskapsbasert medisin på den enkelte pasient. De statistiske kapitlene er velskrevne og spenner fra det basale som f.eks. hypotesetesting, til moderne metoder som bootstrap-teknikker. De statistiske metodene er godt forklart uten at forfatterne har presentert den underliggende matematikken, noe som gjør stoffet lettere tilgjengelig for klinikere. F.eks. er forskjellen mellom absolutt og relativ risiko og anvendelsen av disse begrepene godt forklart og diskutert. Dette er viktige temaer som tradisjonelt ikke har vært så godt forstått blant klinikere.

Et problem som lett kan oppstå når ulike forfattere behandler delvis overlappende emner i samme bok, er at temaer som hører sammen, kan komme langt fra hverandre. Et eksempel på dette i manualen er at diskusjonen om oddsratio som estimat for relativ risiko kommer 170 sider fra presentasjonen av logistisk regresjon.

Oppsummeringsvis vil jeg gi bøkene min beste anbefaling. De gir en grundig innføring i et høyst aktuelt tema og utnytter dagens muligheter for å fremskaffe medisinsk litteratur fra Internett på en god måte. Jeg vil tro at bøkene fyller et behov hos seriøse klinikere som ønsker en oppdatering innen kunnskapsbasert medisin. Innholdsfortegnelsen i bøkene kan studeres på nettsiden: www.bmjbookshop.com

Tom Grotmol

Kreftregisteret

Anbefalte artikler