Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Kalsiumkanal fremmer fruktbarhet

Spermier er avhengige av kalsiumkanaler for å fungere normalt (Nature 2001; 413: 603–9). Nyere forsøk viser at mus blir infertile dersom de mangler en spesiell kalsiumkanal, kalt CatSper. Disse finnes bare i halen på spermatocytter. Musene produserer normalt antall spermatocytter, men cellene beveger seg bare med en tredel av normal hastighet. Derfor kan de ikke trenge gjennom eggets zoona pellucida. En slik ionekanal kan være et utmerket mål for ikke-hormonell antikonsepsjon til begge kjønn.

Eldre tåler kjemoterapi

Kjemoterapi er vanlig etter kirurgisk behandling av tykktarmskreft (N Engl J Med 2001; 345:1091–7). Hittil har det imidlertid vært usikkert hvorvidt slik behandling er gunstig også for eldre pasienter. En samlet analyse av tre placebokontrollerte undersøkelser viser at kjemoterapi øker overlevelsen også for pasienter over 70 år. I en studie var det en økt forekomst av leukopeni hos de eldre. Ellers var det ingen sammenheng mellom alder på hvor godt pasientene tålte cellegiften.

Vanskelig sepsisbehandling

Pasienter med alvorlig sepsis er disponert for mikrotromboser som igjen kan gi multi-organsvikt (JAMA 2001; 286: 1869–78). Antitrombin III er en naturlig hemmer av koagulasjonssystemet. I fase II-forsøk har medikamentet vist seg å hindre danningen av mikroembolier. En placebokontrollert studie med mer enn 2 000 pasienter viser imidlertid at overlevelsen ikke økte hos dem som fikk aktivt medikament. En mindre gruppe pasienter fikk ikke samtidig heparinbehandling. Hos disse var det en trend mot lavere korttidsoverlevelse, og signifikant færre dødsfall etter 90 dager.

HIV blant unge dansker

Dersom du er ung, heteroseksuell og født i Danmark, er risikoen for å bli smittet av HIV svært liten (Ugeskr Læger 2001; 163: 5820–2). Dette gjelder selv om man skifter partner ofte. I alt 266 personer under 25 år fikk påvist HIV-infeksjon i løpet av perioden 1990–99. 43 % var innvandrere, og de fleste av disse hadde fått smitten i utlandet. Nyoppdaget HIV blant heteroseksuelle kvinner var 2,5 per 100 000 per år. Imidlertid kan det forekomme små miljøer der smitterisikoen er stor også blant heteroseksuelle.

Anbefalte artikler