Regjeringen styrker helsetjenestene for rusmisbrukere

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Regjeringen vil utarbeide en handlingsplan mot rusmiddelproblemer som kan bli et viktig bidrag for å begrense det høye antallet overdosedødsfall blant narkomane. Planen skal vektlegge forebyggende tiltak og behandlingstiltak, og det vil bli satt søkelys på videreutvikling av helsetjenestens arbeid.

– Regjeringen satser totalt 71,5 millioner kroner mer på tiltak mot rusmiddelproblemer i 2002, sa helseminister Dagfinn Høybråten under besøk hos feltpleien for rusmisbrukere i Oslo.

Hans Petter Aarseth og Dagfinn Høybråten er enige om at helsetjenesten for rusmiddelmisbrukere må bli bedre. Foto E.J. Andersen

Styrker lavterskeltiltak

I 2001 er det gitt 8 millioner kroner til lavterskeltiltak i 11 kommuner. Disse tiltakene som har lyktes i å nå de mest utslåtte og problembelastede misbrukerne, har avdekket større og langt mer omfattende helseproblemer og utstrakt feil- og underernæring, enn forventet i målgruppen. Regjeringen vil nå styrke lavterskeltiltak med ytterligere 20 millioner kroner.

– Det er grunn til å anta at den svekkede helsetilstanden gjør misbrukerne mer utsatte for overdoser, altfor ofte med døden til følge, sa helseministeren. – Vi ser derfor denne type tiltak, sammen med en utbygging av det legemiddelassisterte rehabilteringstilbudet, som helt sentralt i innsatsen for å redusere det høye antallet overdosedødsfall, sa han.

Legemiddelassistert rehabilitering

Legemiddelassistert rehabilitering styrkes med 35 millioner kroner. 774 står på venteliste for denne type behandling, mens 1 350 personer fikk behandling per 31.8. 2001.

– Dødeligheten blant dem som får behandling går ned samtidig som det har en kriminalitetsforebyggende effekt, sa helseministeren og understreket at Regjeringen vil sørge for tilbud om legemiddelassistert rehabilitering til de narkomane som kan ha nytte av det. – Det vil i 2002 også bli igangsatt et forsøk med nedtrapping av 75 behandlingsmotiverte, yngre heroinmisbrukere i Helseregion Øst, sa han.

Helsedepartementet tar rusmiddelomsorgen

– Jeg er glad for at omsorgen for rusmisbrukere skal koordineres under Helsedepartementet, sier president Hans Petter Aarseth.

– Flere forhold som er avdekket i den senere tid, tilsier at det er viktig at helsetjenesten for rusmisbrukere blir bedre. Dette er uverdige forhold som samfunnet har et ansvar for å gjøre noe med, sier han.

Legeforeningens engasjement i rusmiddelarbeidet skjer dels gjennom Legeforeningens rusmiddelpolitiske utvalg, dels gjennom det omfattende arbeid som skjer i Legeforeningens andre faglige fora. – Vi er i gang med å klargjøre faglige retningslinjer for når legemiddelassistert behandling skal iverksettes. Mange narkomanes sykdomsbilde er komplisert og deres totale situasjon gjør det vanskelig for fastlegen å gi et helhetlig behandlingstilbud. Derfor må det for å gi disse pasientene et tilfredsstillende tilbud, være en annenlinjetjeneste som fastlegen kan henvise til, sier han, og tilføyer at Legeforeningen vil arbeide for at misbrukere som fyller de faglige forutsetninger, får tilbud om behandling.

Anbefalte artikler