Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

Telemark sentralsjukehus, seksjon for kar-/thoraxkirurgi, kirurgisk klinikk

godkjennes som utdanningsinstitusjon gruppe II med tellende tjeneste for inntil ett år i relasjon til spesialistreglene i karkirurgi.

Godkjenningen gjelder fra 3.10. 2001.

Sentralsykehuset i Hedmark, karkirurgisk seksjon, kirurgisk avdeling

godkjennes som utdanningsinstitusjon gruppe II med tellende tjeneste for inntil ett år i relasjon til spesialistreglene i karkirurgi.

Godkjenningen gjelder fra 3.10. 2001.

Distriktspsykiatrisk senter Sør, Vest-Agder fylkeskommune

godkjennes som utdanningsinstitusjon for ett år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i psykiatri.

Godkjenning gis for tjenesteområdet allmennpsykiatrisk poliklinikk og erfaringsområdene langtidsoppfølging av kronisk syke, konsultasjons-/liaisontjeneste og tilsyn med psykiatrisk sykehjem/bo- og behandlingssenter.

Det er en forutsetning for godkjenning at det er overlege ansatt og arbeidende i full stilling ved hver av enhetene.

Godkjenningen gjelder fra 10.10. 2001.

Rana sykehus

godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II for inntil 2,5 års tellende tjeneste i relasjon til spesialistreglene i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Godkjenningen gjelder fra 16.10. 2001.

Innføring av prosedyreliste/attestasjons-skjema i spesialiteten blodsykdommer

Det innføres ferdighetskrav for spesialiteten blodsykdommer, og det skal ved søknad om spesialistgodkjenning i blodsykdommer vedlegges utfylt og attestert prosedyreliste/attestasjonsskjema etter fastsatt formular med krav til ferdigheter.

Det anbefales at prosedyrelisten/attestasjonsskjemaet tas i bruk umiddelbart, men den tillegges ikke vekt ved behandling av søknad om spesialistgodkjenning i blodsykdommer før etter 1.1. 2004.

Informasjon om at det innføres prosedyreliste/attestasjonsskjema er sendt til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Internett i tilknytning til spesialistreglene. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat

v/E. Smith, tlf. 23 10 91 24.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk for Øst-Finnmark, Kirkenes sykehus

Godkjenningen til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk for Øst-Finnmark, Kirkenes sykehus, reduseres fra tre til to år av utdanningen i relasjon til spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri.

Godkjenningen omfatter tjenesteområdet poliklinikktjeneste.

Endringen gjelder fra 17.10. 2001.

Anbefalte artikler