Virkemidler og forpliktelser

Artikkel

Mellom IA-virksomheter og trygdeetaten skal det utarbeides en egen samarbeidsavtale basert på en felles rammeavtale som må godkjennes av arbeidslivets parter sentralt. Har en bedrift inngått samarbeidsavtale, er den godkjent av myndighetene som IA-virksomhet. En forutsetning er at bedriften innleder et samarbeid med arbeidstakerne om «tiltak for å motvirke et eventuelt fravær som ikke relaterer seg til sykdom». Fordelene som oppnås ved å bli IA-virksomhet, er flere:

  • – Anledning til å benytte aktiv sykmelding uten forhåndsgodkjenning av trygdeetaten.

  • – En fast kontaktperson i trygdeetaten til oppfølging av sykmeldte.

  • – Egen refusjonstakst i folketrygden til bedriftshelsetjenesten i bedriften for arbeid med å tilbakeføre langtidssykmeldte eller uføretrygdede til arbeid.

  • – Arbeidstakerne får mulighet til å bruke egenmelding inntil åtte kalenderdager per sykefraværstilfelle og 24 dager per år.

  • – Arbeidsgiveren forplikter seg blant annet til å samarbeide med myndighetene om omskolering, videre- og etterutdanning for å kvalifisere en sykmeldt arbeidstaker til nytt arbeid innen bedriften.

  • – Arbeidstakeren forplikter seg til å gi opplysninger til arbeidsgiver om egen funksjonsevne ved egenmelding og sykmelding. Både arbeidsgivers og arbeidstakers nye forpliktelser fordrer endringer i folketrygdloven.

Myndighetenes bidrag

  • – Utvidet bruk av aktive trygdeytelser som kjøp av helsetjenester, aktiv sykmelding og bruk av reisetilskudd.

  • – Åpner for mulighet til å kjøpe kortvarige avklarings-, behandlings- og opptreningstiltak for personer med psykiske lidelser.

  • – Uførepensjonister reaktiveres ved at det skal bli mulig å fastsette uføregraden ned til 20 %.

  • – Ansvaret for sykmeldte, innbefattet forebygging og bedriftsintern attføring, over til trygdeetaten alene.

Den samlede innsparing for myndighetene er beregnet til 240 millioner kroner i 2002. En forutsetning for innsparingen er en reduksjon i sykepengeutbetalingen på 547 millioner kroner.

Anbefalte artikler