Sammenheng mellom amyotrofisk lateral sklerose og retrovirus?

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

ALS er en alvorlig nevrologisk lidelse som kjennetegnes av degenerasjon av motornevronene. Bare ca. 15 % av pasientene lever etter fem år.

Tidsskriftet Neurology rapporterte nylig om sju pasienter med HIV-infeksjon som har utviklet ALS-liknende tilstander med rask progresjon (1–3). En av pasientene tilfredsstilte kriteriene for definitiv ALS, de andre «sannsynlig» eller «mulig» ALS. Hos samtlige pasienter responderte motornevronsymptomene på antiviral terapi. Det har også vært enkelte andre spredte rapporter om HIV-infiserte pasienter som får ALS-liknende sykdomsbilder.

HIV-viruset er ikke et nevrotropt virus, men opptrer hovedsakelig i mikrogliaceller i sentralnervesystemet. Dersom det er en sammenheng mellom HIV-infeksjon og utvikling av ALS, kan dette skyldes nevrotoksiske virale proteiner, eller at viruset oppregulerer mengden nevrotoksiske cytokiner eller kjemokiner. Alternativt kan pasientene ha en opportunistisk infeksjon med et annet nevrotropt virus. Årsaken til ALS er fortsatt ukjent. Hypoteser om en viral årsak til ALS er gammel, men fortsatt udokumentert, forklarer Torberg Torbergsen ved Nevrologisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø. Flere virusarter, blant annet poliomyelittliknende virus, har vært mistenkt.

– Motornevronsymptomene synes også å kunne debutere før symptomene på HIV-infeksjon, sier Torbergsen. – Det er imidlertid ikke indikasjon for antiviral terapi hos ALS-pasienter der man ikke kan påvise en aktuell virusinfeksjon.

Anbefalte artikler