Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Flere brudd hos nyretransplanterte

Pasienter som har gjennomgått nyretransplantasjon har økt risiko for brudd (Ann Epidemiol 2001; 11: 450–7). En stor, befolkningsbasert undersøkelse viser at dette også gjelder de første tre årene etter operasjonen. Risikoen for sykehusinnleggelse på grunn av brudd var økt med 4,5 ganger i forhold til normalbefolkningen. Kvinnelige pasienter med brudd i sykehistorien, langvarig dialysebehandling før transplantasjonen og med diabetes mellitus hadde særlig høy bruddrisiko.

Økt dødelighet ved diffuse smertetilstander

Generalisert smerte er vanlig i befolkningen, og som regel finner man ingen somatisk tilstand som forklarer pasientens plager (BMJ 2001; 323: 662). Nå viser en prospektiv studie av mer enn 3 000 pasienter, at de som rapporterte om generaliserte smerter hadde omkring 30 % økt mortalitet i løpet av åtte år. Overdødeligheten skyldtes i første rekke kreft som ikke var diagnostisert ved inklusjon. I en kommentar heter det at pasienter med smertetilstander kan være mer utsatt for å få kreft, eller ha lavere overlevelse av sykdommen.

Lengre røykestopp med bupropion

Bupropion, en selektiv serotoninreopptakshemmer, har vist seg effektiv ved røykeslutt (Ann Intern Med 2001; 135: 423–33). Sannsynligvis forlenges bare perioden frem til et eventuelt tilbakefall. 461 pasienter som hadde gjennomført en sju-ukers åpen studie av bupropion, fortsatte i en placebokontrollert fase som varte i ett år. Under hele medikamentperioden var det flere i bupropion-gruppen som fortsatte som ikke-røykere, men ett år senere var det ingen forskjell.

Inhalasjonssteroider påvirker beintettheten

Mens det er velkjent at perorale kortikosteroider øker risikoen for beinskjørhet, har det vært uklart hvorvidt dette også gjelder medikamenter i inhalasjonsform (N Engl J Med 2001; 345: 941–7). En prospektiv studie av 109 premenopausale kvinner med astma viser at bruk av inhalasjonssteroider fører til økt beintap etter tre år. Tapet var proporsjonalt med antall daglige doser. Man bør vurdere tiltak som forebygger beinskjørhet hos pasienter som bruker store doser inhalasjonssteroider over lang tid.

Anbefalte artikler