Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Diabetes uavhengig av B-celler

Patogenesen ved insulinavhengig diabetes mellitus er fortsatt uklar, selv om man vet sikkert at T-celler spiller en betydelig rolle (N Engl J Med 2001; 345: 1036–7). Ved X-bundet agammaglobulinemi er utviklingen av modne B-lymfocytter blokkert, og pasientene har lave antall gammaglobuliner og B-celler i perifert blod. En tre år gammel gutt fikk denne diagnosen på bakgrunn av blant annet total mangel på B-celler. 11 år senere utviklet han immunmediert diabetes mellitus. Dette kan bety at insulinavhengig diabetes utvikles helt uavhengig av B-celler og immunglobuliner.

Økt kreftfare ved ciklosporinbehandling

Ciklosporin brukes blant annet i kombinasjon med psoralen- og ultrafiolett lysbehandling (PUVA) ved alvorlig psoriasis (Lancet 2001; 358: 1042–5). 28 pasienter ble fulgt før og etter denne kombinasjonsbehandlingen, og insidensen av plateepitelkarsinom økte med en faktor på sju de fem første årene etter første gangs ciklosporinbehandling. Risikoen ved ciklosporinbehandling var også sammenliknbar med risikoen ved 200 PUVA-behandlinger målt i en kontrollgruppe på 1 380 pasienter.

Behandling av alvorlig pneumoni

Monoterapi er standard behandling ved pneumoni forårsaket av pneumokokker (Arch Intern Med 2001; 161: 1837–42). En retrospektiv analyse av 225 tilfeller av denne typen pneumoni med bakteriemi viser at de mest alvorlige tilfellene bør behandles med en kombinasjon av b-laktamantibiotika og et makrolid. I multippel regresjonsanalyse der man korrigerte for andre kjente risikofaktorer for mortalitet ved pneumoni, kom pasientene som var behandlet med to typer antibiotika best ut.

Mer kjeft til leger – og mer ros

Selv om de fleste leger føler at yrkesgruppen stadig oftere får negative oppslag i avisen, viser dette seg ikke å holde stikk i Storbritannia (BMJ 2001; 323: 782–3). En gruppe medisinstudenter har sett på oppslag om leger gjennom de siste 20 årene. De konsentrerte seg om novemberutgavene av Daily Mail, Daily Telegraph og The Guardian. Forholdet mellom negative og positive omtaler var hele tiden omkring 2,3, mens den totale mengden artikler som omhandlet leger økte.

Anbefalte artikler