Notiser

Artikkel

Etisk regnskap ved RiT

Ledergruppen ved Regionsykehuset i Trondheim har vedtatt å sette i gang et treårig prosjekt fra årsskiftet. Prosjektet kalles Etisk regnskap og skal ledes av Marie Aakre. Hun har lang fartstid som oversykepleier ved sykehusets kreftavdeling og er også medlem av den kliniske etikkomiteen ved regionsykehuset.

– Prosjektet innebærer etisk satsing ved hele sykehuset, at vi løfter verdiarbeidet og prøver ut metoder overfor brukerne, sier Aakre. Hun opplyser at den kliniske etikkomiteen, ledet av overlege ved Medisinsk avdeling

Borgar Flaaten, vil være tungt inne i prosjektet. – Vi trenger pådrivere og forskning på feltet. Det vil gi nytteverdi i alle avdelinger. Derfor er det gledelig at sykehusets administrasjon har avsatt midler, foreløpig til sekretariatsfunksjon på deltid og en heltidsjobb for prosjektleder, sier Marie Aakre.

Eierskap til sykehusene – hva vil staten?

Eier- og foretaksgruppen i Sosial- og helsedepartementet har nylig lagt frem rapporten Sykehusreformen – noen eierperspektiv . Rapporten, som partene i reformen har ventet lenge på, er ment å gi svar på hva staten vil med sitt eierskap til sykehusene.

Rapporten omhandler blant annet reformens visjon, ledelse og organisasjonsutvikling i sykehusene, kvalitet i helsetjenesten, klinisk forskning ved sykehusene, samarbeid mellom nivåene i helsetjenesten, psykisk helsevern som nasjonalt satsingsområde og kompetanseutvikling. Den finnes i sin helhet på Sosial- og helsedepartementets Internett-sider: www.dep.no/shd/sykehusreformen/aktuelt/rapport/index-b-n-a.html

Nasjonalt helsenett på Internett

Nasjonalt helsenett er et av satsingsområdene i statens tiltaksplan for elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren for 2001–03. Det er nå opprettet egne Internett-sider for dette prosjektet. Nasjonalt helsenett skal understøtte oppgaveløsningen i helsevesenet og binde helsetjenestene tettere sammen. Det skal bygge på regionale helsenett og binde hele helsesektoren sammen elektronisk, på tvers av kommuner, fylker, regioner og forvaltningsnivåer, og muliggjøre sikker samhandling med trygdeetaten og sosialsektoren. Ifølge den statlige tiltaksplanen skal det realiseres innen utgangen av 2003, gjennom en stegvis prosess.

Les mer: www.helsenett.dep.no

Psykiatriplanen følges opp

Antall årsverk innen psykisk helsevern har gått opp de siste årene, melder Sosial- og helsedepartementet. Ved utgangen av 2000 var det 16 605 årsverk innen psykisk helsevern. Det er en økning på 3 % i forhold til 1999. Økningen er størst i antall leger og psykologer.

Tall fra departementet viser at psykiske lidelser koster samfunnet rundt 30 milliarder kroner årlig, og er årsak til at 70 000 personer er uføretrygdet. Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999–2006) vil bli et prioritert satsingsområde for de nye regionale helseforetakene. Videre skal fylkeskommunene i løpet av året få godkjent sine planer for psykiske helsevern.

Også i kommunene blir psykisk helsearbeid prioritert høyere. Her har det i 1999 og 2000 vært en økning på 500 årsverk i forhold til 1998. Kommunene satser på å bygge flere omsorgsboliger og styrke de psykososiale tjenestene, støttekontaktordningene, helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

Temaside om statlig overtakelse

På Legeforeningens nettsider finnes en egen temaside om statlig overtakelse av sykehus. På siden er det samlet lenker til informasjon Legeforeningen har gitt, til artikler fra Tidsskriftet og til artikler og informasjon fra andre kilder. Lenke til temasiden ligger nede til høyre på: www.legeforeningen.no

Ny årsmelding

Årsmeldingen for Legeforeningen i perioden 1.7. 2000–30.6. 2001 er nå tilgjengelig på foreningens Internett-sider.

I presidentenes forord utpeker han sykehusreformen til en av de viktige begivenhetene i perioden årsmeldingen favner. I årsmeldingen er Legeforeningens virksomhet i henhold til prinsipp- og arbeidsprogrammet for perioden omtalt. Det er kapitler om blant annet etikk, kvalitetsutvikling, utdanning, helsepolitikk og lønns- og arbeidsvilkår. Årsmeldingen trykkes kun i 1 000 eksemplarer og sendes ut til landsstyret i Legeforeningen. Den er lagt ut på Legeforeningens Internett-sider, under medlemsinformasjon.

RELIS Sør

Det regionale sentret for legemiddelinformasjon for Helseregion sør, som er lokalisert ved Rikshospitalet, har fått nytt telefonnummer: 23 07 53 80. Faksnummeret er 23 07 53 90.

Anbefalte artikler