Notiser

Artikkel

Veileder i osteoporose

Statens helseundersøkelser utgir i disse dager Veileder i osteoporose , i første rekke beregnet på allmennpraktikere. Veilederen skal være en håndbok for leger i førstelinjetjenesten. Søkelyset er rettet mot forebygging, rehabilitering samt smertebehandling, og det er valgt en ikke-medikamentell tilnærming. En rekke forskere har vært involvert i utarbeidingen av veilederen. Jan A. Falch ved Osteoporoseklinikken, Aker sykehus har ledet dette arbeidet. En handlingsplan for osteoporose vil bli utgitt parallelt.

Allmennpraktiserende leger vil få veilederen tilsendt. Andre kan bestille den fra Statens helseundersøkelser, telefon 22 24 21 00. Den vil bli lagt ut i sin helhet på nettsiden: www.shus.no

Stabilt antall doktorgrader

I første halvår 2001 disputerte i alt 367 personer for doktorgraden ved norske universiteter og høyskoler. Det er noen flere enn på samme tid i fjor. For hele året vil antallet antakelig være i underkant av 700, likt med de to foregående år.

Tall fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning ( www.nifu.no) tyder på en viss økning fra 2000 i humaniora, matematikk/naturvitenskap og landbruksvitenskap/veterinærfag. Innen teknologiske fag ser det ut til å gå mot stagnasjon eller en viss nedgang, noe som har sammenheng med et lavere antall doktorander ved NTNU. Ved universitetene i Bergen og Tromsø tegner det til å bli en viss økning. Gjennom 1990-tallet var det en markert økning i andelen utenlandske statsborgere blant doktorander, fra vel 6 % til vel 12 % i 2000. I første halvdel av 2001 økte andelen til over 18 %. Over halvparten av disse kommer fra Europa, en firedel fra Asia og en femdel fra Afrika.

Kvinneandelen blant doktorandene var 35 % i første halvår, det samme som fjoråret. Gjennomsnittsalderen på doktorandene var 38,3 år. Dette er, med unntak av ett år, det høyeste på 1980- og -90-tallet.

Anbefaler fire måltider daglig

Det er lettere å holde vekten nede hvis man fordeler maten over fire, istedenfor tre hovedmåltider. Det var hovedbudskapet ved en internasjonal ernæringskongress i Wien. På symposiet la forskergrupper fra fem forskjellige land frem resultater som peker på at endret måltidsmønster kan motvirke problemer med overvekt og fedme.

Sosiale faktorer, spesielt med dagens arbeidsmønster, gjør det vanskelig å innta fire måltider per dag. Men ved å fordele den totale matmengden, kan man uten å ta inn flere kalorier forbedre effekten av den anbefalte fettfattige kosten. Et fjerde måltid med høyt innhold av kullhydrater øker hjernens mentale yteevne. Forbrenningen går raskere, noe som kan ha betydning i forhold til diabetes. Et fjerde måltid bør først og fremst baseres på matvarer som frisk frukt og kornbasert kjeks. Væske og melkeprodukter er også gode ingredienser i dette «lette» ettermiddagsmåltidet.

Astma og rhinitt

Basert på en rapport fra et WHO-seminar om allergisk rhinitt og virkningen på astma, er det utarbeidet nye retningslinjer for behandling. En kortversjon av retningslinjene beregnet på leger og sykepleiere er oversatt til norsk og kan fås ved henvendelse til Norges Astma- og Allergiforbund, tlf. 23 35 35 35, e-post: naaf@naaf.no

Kurskatalogen bare på Internett

Kurskatalogen ligger i fulltekst på Legeforeningens nettsider under Kurs og Møter. Den sendes ikke lenger ut med Tidsskriftet, men kan kjøpes i papirversjon i sekretariatet for 150 kroner. Telefon 23 10 90 73, faks 23 10 90 10.

Legeforeningens eldrerapport etterspurt

Det har vært stor interesse for statusrapporten om situasjonen i helsetjenesten fra Den norske lægeforening, Når du blir gammel og ingen vil ha deg… Rapporten ble lagt frem i begynnelsen av oktober og er bl.a. sendt ut til folkevalgte, departementer, fylkesleger, tilsynsleger ved sykehjem og kommunehelsetjenesten. Den kan fås gratis via e-post: posten@legeforeningen.no eller telefonnummer 23 10 90 00.

Anbefalte artikler