Nasjonalt medisinsk museum på Norsk Teknisk Museum

Gunnar Nerheim Om forfatteren
Artikkel

Tidsskriftet hadde i nr. 22/2001 et intervju med overlege Per E. Børdahl med tittelen Lover omkamp om medisinsk museum (1). Intervjuet inneholder en del ukorrekte påstander om Norsk Teknisk Museum og dets planer for oppdraget med å integrere et nasjonalt medisinsk museum. Høsten 2000 sa sosialkomiteen i Stortinget seg enig med Regjeringen i at det burde vurderes alternative kostnadsrammer for etableringen av et nasjonalt medisinsk museum i forhold til de kalkyler som forelå for bygging av et slikt museum i den gamle administrasjonsbygningen for Rikshospitalet i Pilestredet. Sosialkomiteen spurte Regjeringen om når et nasjonalt museum skal realiseres i revidert nasjonalbudsjett juni 2001. Det var viktig å sikre fremdriften i en sak av stor kulturhistorisk betydning, understreket komiteen.

Tidlig i 2001 fikk Norsk Teknisk Museum en forespørsel fra Sosial- og helsedepartementet om et mulig samarbeid om et nasjonalt medisinsk museum. I vårt svar skrev vi at museet innen rammen av den eksisterende bygningsmasse kan frigjøre rundt 1 000 m² til utstillinger for et nasjonalt medisinsk museum. Museet sa seg også villig til å overta ansvaret for Rikshospitalets medisinske samling på rundt 10 000 gjenstander og den videre forvaltningen av denne. I brev til museet, datert 20.4. 2001, skrev departementet at det ønsket å «inngå en prinsippavtale med Stiftelsen Norsk Teknisk Museum som sikrer at et medisinsk museum integreres i Teknisk Museum». I revidert nasjonalbudsjett, St.prp. nr. 84 (2000 – 2001) skrev Sosial- og helsedepartementet at løsningen med å opprette et medisinsk museum på Norsk Teknisk Museum vil bli langt rimeligere enn å lokalisere det i Rikshospitalets gamle administrasjonsbygg «samtidig som den både ivaretar de museumsfaglige intensjonene bak det tidligere prosjektet i en allerede etablert museumsorganisasjon og sikrer et stort besøkstall fra åpningsdagen». Stortinget sluttet seg til departementets forslag.

Et medisinsk museum i Rikshospitalets gamle administrasjonsbygg var kostnadsberegnet til ca. 150 millioner kroner med årlige driftsutgifter på ca. 10 – 12 millioner kroner, eksklusive husleie på 8 millioner kroner. En løsning på Norsk Teknisk Museum, med like høye kvalitetskrav, vil koste maksimum 35 millioner kroner i investeringer og årlige driftsutgifter på 6 – 7 millioner kroner. Det vil ikke være noen husleie å betale på Norsk Teknisk Museum.

Norsk Teknisk Museum satser nå alt på å kunne åpne første byggetrinn for den medisinske utstillingen på 700 m² i juni 2003, samtidig med gjennomføringen av den store Europaråds-konferansen for helseministre i Oslo. Den nye nasjonale medisinutstillingen vil bli et av høydepunktene ved 400-årsjubileet for det offentlige lege- og helsevesen i Norge.

Anbefalte artikler