Forslag til endringer i Yngre legers forenings lover

Bente Kristin Johansen Om forfatteren
Artikkel

§ 1-1 første ledd, annet og tredje alternativ fjernes.

§ 2-1 endres med følgende tillegg: «Som medlemmer i Yngre legers forening kan opptas: f. andre leger som ønsker å være medlem av Yngre legers forening og som ikke er medlem av annen yrkesforening i Dnlf.»

§ 3-3 første punktum endres til følgende: «Årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned.»

§ 3-4 endres på følgende måte: Bokstav c utgår. Nåværende bokstav d-g blir ny bokstav c-f.

§ 3-5 første punktum endres til følgende: «Tariffkonferansen skal avholdes innen utgangen av november måned.»

§ 4-1 andre ledd endres til følgende: «Dersom et styremedlem i styreperioden trer inn i stilling med ledelsesansvar for andre leger eller blir medlem av annen yrkesforening i Dnlf, må han/hun tre ut av styret. Fratrer styremedlemmer i sin funksjonstid, rykker varamedlemmene opp i den rekkefølge de er valgt.»

§ 4-2 første ledd endres til følgende: « Styret tiltrer påfølgende 1.9. etter styrevalget og fungerer i to år.»

§ 5-2 fjerde ledd endres til følgende: «Dersom redaktøren i perioden ikke lenger er medlem av Yngre legers forening, må han/hun tre ut av vervet umiddelbart. Ny redaktør velges av årsmøtet. I perioder uten valgt redaktør utpeker Ylfs styre en setteredaktør. Det skal da velges ny redaktør ved første landsråd.»

§ 6-1 endres til følgende: « Bare medlemmer innen fylket per 1.2. i valgåret, og som har betalt forfalt kontingent, har stemmerett og kan velges til tillitsverv i Ylf.»

§ 7-1 endres til følgende: «Medlemskontingent fastsettes av landsrådet og skal betales forskuddsvis med en halvpart innen 31.7. hvert år og resten innen 30.6. eller etter styrets bestemmelser.

Unnlater et medlem etter purring å betale kontingent, ansees han/hun utmeldt av Ylf etter ett år. Før medlemskap på ny kan tegnes, må skyldig kontingent betales.»

§ 8-1 endres til følgende: «Endringer av disse lover kan bare vedtas med 2/3 flertall av årsmøtet og får virkning straks. Forslaget til lovendring skal kunngjøres i Tidsskrift for Den norske lægeforening, i Ylf-Forum eller ved brev til medlemmene minst en måned før årsmøtet avholdes.»

Ylfs valginstruks

§ 3-1 endres til følgende: (§ 3-2 blir nytt andre, tredje, fjerde og femte ledd. Nåværende andre og tredje ledd flyttes til nytt sjette og sjuende ledd. Nåværende fjerde ledd flyttes til ny § 3-3.)

§ 3-1 Representanter i fylkene: Landsrådsrepresentantene velges fylkesvis. Kandidater bør fremmes av og blant de tillitsvalgte eller varatillitsvalgte for underordnede leger ved fylkets sykehus/institusjoner, eller blant medlemmer med tillitsvalgterfaring. Valget skjer skriftlig av alle fylkets medlemmer. Antall representanter i hvert fylke fastsettes etter medlemstallet i fylket etter arbeidssted 1.7. i valgåret.

Fylkenes representasjon i landsrådet bestemmes av følgende fordelingsnøkkel:

  • a) Alle fylkene gis en minsterepresentasjon på ett medlem.

  • b) Fylker med mellom 35–120 0/00 av medlemsmassen gis to representanter.

  • c) Fylker med 121 0/00 eller mer av medlemsmassen gis tre representanter.

Fylkesrepresentantene benevnes første, andre og tredje landsrådsrepresentant, og skal ha henholdsvis fem, sju eller ni vararepresentanter avhengig av fylkets antall representanter.

Landsrådsrepresentantene representerer medlemmene innen sitt område og fungerer også som styrets kontaktpersoner i fylkene.

Valget holdes før årsmøtet i fylkesavdelingen og senest innen utgangen av mars de år som slutter på ulike tall.

Representantene tiltrer påfølgende 1.9. og fungerer i to år, eller til de går ut av Ylf eller fraflytter fylket, om dette skjer tidligere.

Nåværende § 3-4 blir ny § 3-2.

Ny § 3-3 Gjennomføring av valg

I hvert fylke utpeker Ylfs styre i god tid før valget en valgkomité på tre medlemmer med et varamedlem. Et medlem av valgkomiteen skal være representant eller vararepresentant til landsrådet. De øvrige representanter skal være hovedtillitsvalgte i fylket. Fungerende førstelandsrådsrepresentant innkaller til valgmøte. Et medlem trer ut av valgkomiteen når det fraflytter fylket eller medlemskapet i Ylf opphører.

Valgkomiteen plikter i god tid før valget å gjøre henvendelse til Ylfs tillitsvalgte ved sykehus mv. i fylket og til medlemmer som ikke er representert ved tillitsvalgte og be om forslag på kandidater til valget. Frist for å sende forslag til valgkomiteen skal være minst en uke.

Ved fristens utløp setter valgkomiteen opp en alfabetisk liste over samtlige foreslåtte kandidater. Antall kandidater på listen må minst være det antall landsrådsrepresentanter pluss det antall vararepresentanter fylket har (til sammen seks, ni eller 12).

Valgkomiteen skal gi en omtale av de enkelte kandidater, samt utarbeide en kortfattet orientering om hvordan korrekt stemmegiving skal gjennomføres. Listen, omtalen av kandidatene og stemmeorienteringen sendes til tillitsvalgte/medlemmer med oppfordring om å sende inn stemmesedler innen en frist som må være minst to uker. Hvis medlemmene ved et sykehus eller annen institusjon, hvor flere medlemmer tjenestegjør, blir enige om det, kan det holdes valgmøter. Eventuell stemmegivning i forbindelse med valgmøtet skal likevel være skriftlig og de stemmer som avgis registreres og behandles på samme måte som de skriftlige stemmer som kommer inn på annen måte.

Ved stemmegivingen går det enkelte medlem frem på følgende måte: Stemmeseddelen skal påføres minst tre forskjellige navn og maksimum seks. Det kan avgis stemmer på medlemmer som ikke er foreslått på forhånd og derfor ikke er oppført på valglisten. Stemmeseddelen legges i lukket konvolutt. Denne konvolutt legges i en ny konvolutt som medlemmet påfører sitt navn. Konvolutten med stemmegiverens navn sendes til valgkomiteen.

Opptelling av stemmer foretas ikke før fristen for innlevering av stemmer, er utløpt. Opptellingen av stemmer foretas straks etter utløpet av fristen uten å vente på forsinkede stemmesedler.

Ved opptellingen av stemmer avgjør antall stemmer rekkefølgen av landsrådsrepresentantene og vararepresentantene. Ved likt stemmetall foretar valgkomiteen loddtrekning. I hvert fylke skal det velges en, to eller tre landsrådsrepresentanter og minst fem,

sju eller ni vararepresentanter i henhold til § 3-1 tredje ledd. Valgkomiteen underretter straks Ylfs styre om valget. Valgkomiteen oppbevarer stemmesedler og valgrapporter i to år.

Nåværende §§ 3-5 til 3-7 blir nye §§ 3-4 til 3-6.

Nåværende § 3-8 blir ny § 3-1 siste ledd.

For fullstendig oversikt over endringene, se Ylfs hjemmesider:www2.legeforeningen.no/yf/ylf/

Anbefalte artikler