Europeisk overlegesamarbeid i siget

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Sydvestkledte overleger fra Europa hadde interessante dager i Oslo. Foto E. Stenberg

En prinsipiell dom fra Valencia i 1998 om primærlegers arbeidstid fastslår at legers arbeidstid skal regnes 1: 1. Konsekvenser av dommen for overleger i Europa skal utredes av en arbeidsgruppe som ble nedsatt da den europeiske overlegeforeningen hadde møte i Oslo 7.–9.9. 2001.

Bente Mikkelsen, leder i Norsk overlegeforening, deltar i arbeidsgruppen og sier det er uklart i hvilken grad dommen vil gjelde sykehusleger. Hun frykter at den vil kunne få overslagseffekter. Legeforeningen sendte brev til Sosial- og helsedepartementet i mai i år med forespørsel om hvilke konsekvenser og status dommen har når det gjelder legers arbeidstid i Norge. Departementet har ennå ikke svart på henvendelsen.

– Det vil kunne få vidtrekkende konsekvenser dersom dommen innebærer at arbeidstiden skal regnes 1: 1 ved norske sykehus. Dersom dommen omfatter sykehusleger, skal den europeiske arbeidsgruppen bl.a. se på hvor mange flere leger det vil bli behov for, samt hvilke merkostnader dette får for helsevesenet i Europa, sier Mikkelsen.

– Hvis dommen omfatter sykehusleger, må man se på legers vaktordninger, mener hun. – Det vil kunne innebære at vi på nytt kan se hvordan en eventuell slik avgjørelse vil kunne benyttes til samtidig å bedre spesialistdekningen, forbedre arbeidsvilkår for overleger og bedre utdanningen for spesialistkandidater.

Mer moderne arbeidsform

På møtet i den europeiske overlegeorganisasjonen, Association Européenne des Médicins des Hospitaux, ble det nedsatt flere arbeidsgrupper.

– Dette håper vi vil gi en nødvendig revitalisering av organisasjonen, som har eksistert siden 1965. Handlingsplaner og det å utøve legepolitikk i Europa har i ytterst beskjeden grad vært arbeidsformen. Målet er å bli faglig tydeligere, sier Bente Mikkelsen. Hun håper dette også innebærer at flere enn dagens 14 medlemsland ser nytten av å tilslutte seg organisasjonen.

Økt innflytelse i EU

Legeforeningens innflytelse i EU-systemet skjer gjennom Comitè Permanent des Médicins Européens (CP), som er de europeiske legeforeningenes samarbeidskontor i Europa, og som nå er anerkjent som en samarbeidspartner i EU-systemet. CP har flere underkomiteer, men har ikke hatt en egen komité som har arbeidet for spesialisthelsetjenestens interesser. En arbeidsgruppe som ble nedsatt i Oslo, vil derfor se på hvordan institusjonshelsetjenesten kan få sin egen underkomité i CP.

Norske leger med i utvalg

Rolf Kirschner ble valgt til kasserer i den europeiske overlegeforeningen og Anne Larsen og Bente Mikkelsen ble valgt inn i arbeidsgrupper.

  – Samlet sett var møtet svært vellykket og la et godt grunnlag for arbeidet fremover. Vårt sekretariat hadde lagt til rette for en perfekt blanding av faglig og sosialt program. Med såpass mange forslag til endringer, er det nødvendig å skape rom for uformelle samtaler, sier Bente Mikkelsen.

Anbefalte artikler