Årsmøte i Yngre legers forening 2001

Bente Kristin Johansen Om forfatteren
Artikkel

Saksliste

 •  1 Åpning og valg av dirigent

 •  2 Valg av redaksjonskomité

 •  3 Godkjenning av innkallingen

 •  4 Godkjenning av dagsorden

 •  5 Styrets årsberetning 2000–01

 •  6 Regnskap 2000 for Ylf og Ylf-Forum

 •  7 Budsjett for Ylf og Ylf-Forum 2002 Kontingent til Ylf for 2002

 •  8 Forslag til endringer i Ylfs lover og valginstruks₁

 •  9 Prinsipp- og arbeidsprogram for perioden 2002–03

 • 10 Valg av leder for 2002–03

 • 11 Valg av styre for 2002–03. Sju medlemmer og tre varamedlemmer

 • 12 Valg av redaktør til Ylf-Forum 2002–03

 • 13 Valg av revisor, desisor og to varadesisorer for 2002–03

 • 14 Valg av valgkomité. To medlemmer og to varamedlemmer

 • 15 Saker fremmet av styret

  •    a) Forslag om innføring av kontrollkomité

 • 16 Mulige andre saker i medhold av lovenes § 3-4 g)

¹Ylfs lover og valginstruks er foreslått endret. Forslagene til endringer er lagt ut på Ylfs hjemmeside (www.legeforeningen.no/ylf) eller de kan fås ved henvendelse til Ylfs kontor.

Anbefalte artikler