Personlighetsforstyrrelser og gruppebehandling

Artikkel

Denne boken henvender seg til alt helsepersonell som har å gjøre med pasienter med personlighetsforstyrrelser. Den kan fungere som både lærebok og oppslagsverk. Den springer ut fra miljøet ved Dagavdelingen, Psykiatrisk Divisjon, Ullevål universitetssykehus.

Boken består av fire hoveddeler. I første del gis en grundig og lærebokaktig utgreiing om de spesifikke personlighetsforstyrrelser, deres relasjon til symptomtilstander, biologiske og medikamentelle forhold, forløp og effekt av behandling og ikke minst ulike psykodynamiske modeller for å forstå personlighetsforstyrrelser. Til sist presenteres den dimensjonale modellen til forståelse av personlighetsproblematikk, en modell som er blitt et reelt alternativ til den medisinske, kategorielle modellen. Den andre delen er kort og drøfter i et generelt og historisk perspektiv terapeutiske dagbehandlingsprogrammer.

I neste del beskrives og illustreres systematiske evalueringsmetoder, hvis konsekvente anvendelse i en klinisk avdeling er nyskapende både nasjonalt og internasjonalt. De representerer måter å kvalitetssikre diagnostikk og behandlingsprogrammets effekter på. I siste del deler forfatterne sine mangeårige erfaringer med leseren når det gjelder alt fra overordnet behandlingsfilosofi, praktiske prosedyrer og tips, en detaljert utgreiing om de ulike gruppetilbudene (psykoterapi, mestring, kroppsbevissthet, billedterapi, problemløsning osv.) og til psykoterapeutisk håndtering av suicidale kriser, psykotisk dekompensering, utagering m.m. Mot slutten av boken presenteres behandlingsresultatene for de 96 pasientene fra Ullevål og de 714 pasientene på landsbasis (DagavdelingsNettverket) som har gjennomført dette behandlingsprogrammet. Resultatene er generelt oppløftende.

Boken formidler tydelig og problematiserer også viktige komponenter i behandlingsprogrammets filosofi som den selvpsykologiske plattform, nødvendigheten av at personlighetsforstyrrelser må møtes med mangesidige metoder, troen på nytten av diagnostiske kategorier, personlighetstrekk og annen testgenerert kunnskap og sin forsonende innstilling til mulige stridstemaer innen feltet.

Boken vil ha stor praktisk nytteverdi for miljøer som ønsker å starte opp med gruppebaserte terapiprogrammer for personlighetsforstyrrelser og for dem som vil forbedre/endre sin allerede igangværende praksis. I tillegg for alle som ønsker veiledning i å evaluere sine pasienter og sine behandlinger mer systematisk.

Boken utfyller godt en annen bok om personlighetsforstyrrelser på det norske marked (1). Den anbefales på det varmeste.

Martin Svartberg

Psykiatrisk institutt

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Anbefalte artikler