Medisinsk nytt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Tilleggsbeskyttelse reduserer iskemifaren

  Tilleggsbeskyttelse reduserer iskemifaren

  Pasienter som gjennomgår perkutan koronar intervensjon (PCI), løper en økt risiko for iskemiske episoder etter inngrepet (Lancet 2001; 358: 527–33). Preoperativ administrasjon av acetylsalisylsyre reduserer denne risikoen, og tilleggsbehandling med adenosin difosfat (ADP)-hemmer kan øke beskyttelsen ytterligere. Analyser av en undergruppe pasienter fra en studie der man undersøkte ADP-hemmeren klopidogrels effekt ved ustabil angina (CURE), viste en signifikant reduksjon i antall iskemiske episoder hos pasienter som gjennomgikk PCI. Denne delen av studien har imidlertid klare begrensinger, slik at det er vanskelig å trekke sikre konklusjoner.

  Malaria i Danmark

  Malaria i Danmark

  Ved det danske Rigshospitalet har man gjennomgått alle de 127 pasientene som ble behandlet for malaria i årene 1999 og 2000 (Ugeskr Læger 2001; 163: 4732–5). 70 % av disse hadde Plasmodium falciparum-malaria, hvorav 95 % var blitt smittet i Afrika. Bare halvparten av alle de syke pasientene hadde brukt medikamentell profylakse, og mange av disse hadde ikke fulgt forskriftene. Malaria er et økende problem globalt sett, med omkring 500 millioner tilfeller årlig. Selv om insidensen i Danmark har vært stabil de siste årene, øker andelen alvorlige tilfeller.

  Mye å spare med vitamintilsetninger

  Mye å spare med vitamintilsetninger

  Det har vært påvist en sterk epidemiologisk sammenheng mellom homocysteinnivået i serum og forekomsten av kardiovaskulær sykdom (JAMA 2001; 286: 936–43). En kostnad-nytte-undersøkelse fra USA viser at tilsetting av folsyre i mel kan redusere insidensen av kardiovaskulær sykdom med 8 % hos kvinner og 13 % hos menn, med tilsvarende reduksjon i mortalitet. Dersom alle menn over 45 år også fikk B-vitaminer i tablettform, ville slike tiltak spare samfunnet for omkring 2 milliarder dollar i løpet av ti år.

  Nytt bruksområde for statiner?

  Nytt bruksområde for statiner?

  Makuladegenerasjon er den viktigste årsaken til blindhet i Storbritannia. Resultater fra en undersøkelse av 379 pasienter fra Sheffield antyder at statiner kan redusere risikoen for denne tilstanden (BMJ 2001; 323: 375–6). 27 av pasientene brukte statiner, og 77 hadde tegn til makuladegenerasjon ved stereoskopisk bildetaking av øyebunnen. Bare én person med makuladegenerasjon brukte statiner, noe som gir en oddsratio på 0,14 (95 % KI 0,02–0,83) i forhold til ikke-brukere. Forfatterne foreslår flere mekanismer for hvordan statiner kan beskytte mot makuladegenerasjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media