Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Signalveier krysser

Erytropoietin kan ha flere viktige funksjoner enn å stimulere til dannelse av nye blodceller (Nature 2001; 412: 641–7). Studier på skadede nerveceller viser at erytropoietin hindrer at disse gjennomgår apoptose. Dette skjer gjennom to signalveier som man hittil har antatt er strengt atskilte. Transkripsjonsproteinene i kjernefaktor kB (NF-kB)-familien aktiveres av enzymet Janus kinase 2 (Jak2), et enzym som man tidligere har antatt bare kan stimuleres av stress- og inflammasjonsreaksjoner.

Riktig vene er viktig

Hvor du setter et sentralt venekateter (CVK), er ikke likegyldig for forekomsten av komplikasjoner (JAMA 2001; 286: 700–7). En dobbeltblind undersøkelse med 289 pasienter viste at risikoen for infeksjoner var signifikant større dersom man satte CVK i vena femoralis i forhold til i vena subclavia (19,8 % mot 4,7 % i løpet av undersøkelsesperioden). Det samme gjaldt for tromboser, mens det var like stor hyppighet av mekaniske komplikasjoner i de to gruppene. Forfatterne konkluderer med at subklaviarvenen skal velges dersom det er mulig ved innsetting av sentralt venekateter.

Østrogensubstitusjon reduserer blodtrykksøkning

Effekten av østrogensubstitusjon (HRT) på hjerte- og karsykdommer forblir uklar (Ann Intern Med 2001; 135: 229–38). Nå viser en langtids oppfølgingsstudie at brukere av HRT har lavere økning av systolisk blodtrykk enn ikke-brukere. Hos kvinner som var 55 år da studien startet, var gjennomsnittlig økning henholdsvis 7,6 og 18,7 mmHg etter ti år. Diastolisk blodtrykk endret seg ikke signifikant hos noen av gruppene.

Gunstig kombinasjon

Supplementering med A-vitaminer til barn i utviklingsland har vist seg å redusere morbiditeten, men ikke mortaliteten (BMJ 2001; 323: 314–8). En studie av 800 barn fra Bangladesh viser at forekomsten av diaré og dysenteri reduseres dersom man også gir barna sink. Alle barna ble fulgt gjennom seks måneder. Sinksupplement alene var assosiert med høyere forekomst av akutte nedre luftveisinfeksjoner, men denne effekten motvirkes igjen av A-vitaminet.

Anbefalte artikler