Notiser

Artikkel

Overtallighet i fylkeshelseadministrasjoner

På landsbasis er 700 årsverk direkte berørt av sykehusreformen. Betyr det flytting

eller langpendling når helseforetakenes hovedkontorer blir lagt til Hamar, Skien, Stavanger, Stjørdal og Bodø fra årsskiftet? Ifølge ukeavisen Kommunal Rapport har omstillingen skapt stor usikkerhet blant helsebyråkratene i fylkene. Antall arbeidsplasser i hvert av de fem helseforetakene gir ikke jobb til mer enn maksimalt 250 personer, og ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine i Sosial- og helsedepartementets eierskaps- og foretaksgruppe kan ikke garantere jobb til alle.

Sosial- og helsedepartementet har etablert et omstillingsprosjekt som vil være virksomt frem til 1. mars 2002. Departementet har utarbeidet et policy-dokument. Blant de konkrete virkemidler nevnes at ansatte innenfor en tidsramme på tre år kan få tilbud om omskolering som kvalifiserer til videre jobb i fylkeskommunen

eller for annet jobbtilbud på hjemstedet, men også frivillig fratreden kan bli aktuelt.

30. august ble det inngått en omstillingsavtale med berørte organisasjoner, blant annet Legeforeningen. Lenke til policy-dokument og omstillingsavtale finnes på: www.dep.no/shd/sykehusreformen/index-b-n-a.html

Legeforeningens høringsuttalelser til aktuelle lovutkast fra departe-mentene og Norges offentlige utredninger kan leses under medlemsinformasjon på Legeforeningens nettsider: www.legeforeningen.no

Handlingsplan for samisk helsetjeneste

Samer bosatt i Norge skal få bedre helse- og sosialtjenester. Regjeringen har vedtatt en handlingsplan som klargjør det rettslige grunnlaget for tiltak for den samiske befolkningen.

Det er helseministeren og sosialministeren som i fellesskap har utarbeidet planen, som tar utgangspunkt i en utredning om den samiske befolkningens forhold til bruken av helse- og sosialtjenester. Utredningen viser at deler av den samiske befolkningen opplever store språklige og kulturelle kommunikasjonsproblemer i møtet med helse- og sosialtjenestene. I verste fall avstår de fra å benytte seg av dem.

I tillegg til å klargjøre det rettslige grunnlaget, trekker handlingsplanen opp en rollefordeling mellom helse- og sosialsektorens forvaltningsorganer og Sametinget. Det regionale helseforetaket Helse Nord kan i samarbeid med Helse Midt-Norge få en nøkkelrolle i iverksettingen av planen.

Temaside om statlig overtakelse

På Legeforeningens nettsider finnes en egen temaside om ststlig overtakelkse av sykehus. På siden er det samlet lenker til informasjon Legeforeningen har gitt, til artikler fra Tidsskriftet og til artikler og informasjon fra andre kilder. Lenke til temasiden ligger nede til høyre på www.legeforeningen.no

Røykeslutt på data

Legeforeningen og datafirmaet Diagnostica har utviklet et dataprogram for strukturert røykeavvenning. Programmet er myntet på allmennleger som driver røykeavvenning i sin praksis og kan integreres i det journalprogrammet legen allerede bruker. Lungelege Frode Gallefoss ved Vest-Agder sentralsykehus står bak det faglige innholdet.

Prisen er 580 kroner pluss moms per lisens – en lisens per PC. Bestilles fra Diagnostica, Sondreveien 1, 0378 Oslo. E-post: roykeavvenning@diag.no , telefon 22 92 40 00. Brosjyre og plakat om røykeavvenning til bruk på kontoret, kan bestilles fra Informasjonsavdelingen, e-post: i nformasjon@legeforeningen.no Mer informasjon på: http://roykeavvenning.diag.no

Anbefalte artikler