Dødelighet av lungekreft – nå høyere hos kvinner enn hos menn under 50 år

Aage Tverdal Om forfatteren
Artikkel

Tobakksrøyking er den viktigste årsaken til lungekreft (1). Røykevanene hos menn og kvinner har utviklet seg forskjellig (2). Tidligere var det langt flere menn enn kvinner som røykte, nå er det flere jenter enn gutter. Blant 40-årige menn er andelen som røyker avtakende i alle fylker, mens den for kvinner er økende i noen fylker (3). Hensikten med denne studien var å se i hvilken grad kjønnsforskjeller i røykevaner har gitt seg utslag i dødeligheten av lungekreft. Det er også gjort sammenlikninger med andre land.

Materiale og metode

Antall dødsfall av ulike årsaker blir hvert år publisert av Statistisk sentralbyrå (4). Statistikken for året 1997 er hentet på Internett (5). Antall dødsfall av lungekreft samt middelfolkemengden er samlet i femårsperioder fra 1951, pluss en toårsperiode 1996 – 97. Aldersjusterte rater ble beregnet mot standardbefolkningen for verden i femårs aldersgrupper. Denne standardbefolkningen er den samme for menn og kvinner.

Perioden dekker fire revisjoner av den internasjonale klassifiseringen av sykdommer (ICD). Følgende koder er blitt benyttet som definisjon av lungekreft: ICD-7: 162 – 163, ICD-8: 162, ICD-9: 162 og ICD-10: C33-C34.

Resultater

Dødelighetskurven for menn har nå flatet ut og er muligens på vei nedover (fig 1). For kvinner er kurven sterkt oppadgående. I 1996 – 97 var dødeligheten for kvinner på samme nivå som den var for menn 30 år tidligere. Mens dødeligheten for menn har stanset opp, var det for kvinner en økning på 30 % fra 1991 – 95 til 1996 – 97.

Figur 1   Dødelighet av lungekreft, alle aldre. Aldersjusterte rater. (ICD-7: (1951 – 68) 162 – 163, ICD-8: (1969 – 85) 162, ICD-9: (1986 – 95) 162, ICD-10: (1996 – 97) C33-C34)

Hvis vi anvender dødelighetsratene i femårs aldersklasser i 1951 – 55 på befolkningen i 1996 – 97, ville vi forventet 458 lungekreftdødsfall blant menn, mot observert 2 224. De tilsvarende tall for kvinner er 192 forventede og 1 180 observerte dødsfall. Dette betyr at 2 754 av lungekreftdødsfallene, eller 81 %, kan tilskrives endringer i dødelighetsratene fra perioden 1951 – 55.

Figur 2 viser lungekreftdødeligheten for to aldersgrupper: 30 – 49 år og 50 – 69 år. I den yngste aldersgruppen har nå kvinnene passert mennene, og de er på god vei til å gjøre det i den eldste aldersgruppen. Det bemerkes at dødeligheten for kvinner i alderen 30 – 49 år nå er så høy som den noensinne har vært for menn i samme alder.

Figur 2   Dødelighet av lungekreft i to aldersgrupper. Aldersjusterte rater. ICD-koder, konferer figur 1. Merk forskjellig skala for 30 – 49 år og 50 – 69 år

I 1996 – 97 var det 41 dødsfall av lungekreft per år i aldersgruppen 30 – 49 år og 446 dødsfall i aldersgruppen 50 – 69 år blant menn. De tilsvarende tall for kvinner var 46 og 259 dødsfall. For sammenlikningens skyld nevnes at det var 352 dødsfall per år av brystkreft blant kvinner i alderen 30 – 69 år.

Diskusjon

Studien viser at kvinnene nå betaler for sine røykevaner. Med den pågående tendens i dødelighetsrater for lungekreft og brystkreft vil snart lungekreft kreve flere liv blant kvinner under 70 år enn brystkreft (6).

Utflatingen og den påbegynte nedgang i dødeligheten for menn er tilsvarende den som er funnet i 15 EU-land (7). Vi har ikke med strupekreft (ICD-9: 161, ICD-10: C32) i vår studie, og det fremgår ikke om Levi og medarbeidere (7) har med strupekreft i definisjonen av lungekreft. Men rater med og uten strupekreft ville ha en forskjell på under 5 %. For øvrig er tallene sammenliknbare, da aldersjusteringen har skjedd mot samme standard. Nivået er lavere for norske menn. Dødeligheten i EU-landene var rundt 30 per 100 000 i 1955 og steg til 50 per 100 000 rundt 1990. I Norge flatet dødelighetskurven ut på et nivå på rundt 30 per 100 000. For kvinner er derimot nivået nå høyere i Norge. Det startet på i underkant av tre per 100 000 og er nå oppe i vel 15 per 100 000. I EU-landene steg dødeligheten fra fem til ti per 100 000.

Gjennomsnittsalderen for røykedebut har gått ned hos begge kjønn, mer for kvinner enn for menn, og for kohorter født etter 1940 er gjennomsnittet nå på under 20 år for både menn og kvinner (2). Da den store majoriteten av lungekreftdødsfall inntreffer i aldersgruppen over 50 år, peker dette mot en gjennomsnittlig eksponeringsperiode for røyk på mer enn 30 år før lungekreften eventuelt rammer. Med et slikt tidsperspektiv vil en trussel om lungekreft kunne fortone seg lite avskrekkende for personer som står ved begynnelsen av en røykekarriere.

Den nåværende røykeprevalens blant kvinner er lavere enn de tidligere prevalenstall for menn. Blant røykere har dosene alltid vært lavere blant kvinner. Siden dødeligheten i aldersgruppen 30 – 49 nå er så høy blant kvinner som den noensinne har vært for menn, peker dette mot at røyking faktisk kan være en sterkere risikofaktor for kvinner enn for menn.

I sum er dødeligheten av lungekreft blant kvinner i Norge blant de høyeste i Europa. Kvinner under 50 år har nå passert menn, og studien tyder på at røyking er en sterkere risikofaktor for lungekreft for kvinner enn for menn.

Jeg takker Ellen Nelson for hjelp til sammenstilling av data, beregninger av aldersjusterte rater og utarbeiding av figurer.

Anbefalte artikler