Godkjenning av utdanningsinstitusjoner og endringer i spesialistregler

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

Psykiatrisk klinikk, Vinderen

Psykiatrisk klinikk, Vinderen, godkjennes for fire år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i psykiatri.

Godkjenningen gis for tjenesteområdene akuttavdeling, intermediæravdeling, intramural tjeneste ved langtidsavdeling og allmennpsykiatrisk poliklinikk, samt erfaringsområdene langtidsoppfølging av kronisk syke, konsultasjon/liasontjeneste, alderspsykiatri og tilsyn med psykiatrisk sykehjem/bo- og rehabiliteringssenter.

Endringer gjelder fra 14.10. 1999.

Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland Sykehus

Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland Sykehus, opphører som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i kjevekirurgi og munnhulesykdommer.

Vedtaket gjelder fra 2.3. 2001.

Medisinsk avdeling, Sentralsykehuset i Vestfold, Horten

Medisinsk avdeling, Sentralsykehuset i Vestfold, Horten, opphører som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i indremedisin.

Vedtaket gjelder fra 12.3. 2001.

Psykiatrisk klinikk, Haukeland Sykehus

Godkjenningen av Psykiatrisk klinikk, Haukeland Sykehus, som utdanningsinstitusjon utvides fra to år til tre år i relasjon til spesialistreglene i psykiatri.

Godkjenningen gis for tjenesteområdet akuttavdeling, intermediæravdeling og langtidsavdeling, og for erfaringsområdene langtidsoppfølging av kronisk syke, alderspsykiatri og konsultasjons-/liasontjeneste.

Godkjenningen gjelder fra 10.4. 2001.

Glittreklinikken

Glittreklinikken godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II med tellende tjeneste for inntil ett år i relasjon til spesialistreglene i lungesykdommer.

Godkjenningen gjelder fra 27.6. 2001.

Diakonhjemmets sykehus

Klinisk psykofarmakologisk avdeling ved Diakonhjemmets sykehus godkjennes som utdanningsinstitusjon for hele hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i klinisk farmakologi.

Godkjenningen gjelder fra 11.7. 2001.

Revmatologisk tjeneste i klinisk farmakologi

Merknad til punkt B.1. i de gjeldende til spesialistreglene i klinisk farmakologi (gjeldende frem til 31.12. 2004) endres og får slik ordlyd: Med relevant sykehusavdeling i relasjon til reglenes punkt B.1. menes avdeling for anestesiologi, barnesykdommer, indremedisin og indremedisinske grenspesialiteter, nevrologi, onkologi, psykiatri eller revmatologi.

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at merknad til punkt 1b) og punkt 2 i de nye omredigerte spesialistregler i klinisk farmakologi endres og får slik ordlyd: Med tjeneste i relevante spesialiteter menes anestesiologi, barnesykdommer, indremedisin og indremedisinske grenspesialiteter, nevrologi, onkologi, psykiatri eller revmatologi. Minimum 1/2 år må være avtjent i slik avdeling.

Ikrafttreden umiddelbart.

Sjekkliste/loggbok i spesialiteten psykiatri

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt å innføre ferdighetskrav for spesialiteten psykiatri, og det skal ved søknad om spesialistgodkjenning i psykiatri vedlegges utfylt og attestert sjekkliste/loggbok etter fastsatt formular med krav til ferdigheter.

Det anbefales at sjekklisten/loggboken tas i bruk umiddelbart, men den tillegges ikke vekt ved behandling av søknad om spesialistgodkjenning i psykiatri før etter 1.1. 2005.

Informasjon om at det innføres sjekkliste/loggbok i spesialiteten psykiatri er sendt til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Internett i tilknytning til spesialistreglene. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat v/E. Smith, tlf. 23 10 91 24.

Revisjon av sjekklisten i spesialiteten onkologi

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at sjekklisten i onkologi, som er et krav til spesialiteten onkologi og som skal vedlegges søknad om spesialistgodkjenning i onkologi, endres.

De nye kravene i sjekklisten i onkologi gjøres gjeldende fra 1.1. 2005. Det er anledning til å benytte det nye skjemaet allerede nå.

Informasjon om at sjekklisten i spesialiteten onkologi er endret, er sendt til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Internett i tilknytning til spesialistreglene. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat v/E. Smith, tlf. 23 10 91 24.

Anbefalte artikler